Kyrkjevalet 2019

 

 

 

Førehandsrøysting
Kyrkjekontoret i Kinsarvik 12. august – 5. september – mandag, onsdag og torsdag frå kl. 10.00 til 14.00.
Utne bibliotek same tid som kommune- og fylkestingsvalet.
Det vert også høve til å førehandsrøyste på Bråvolltunet og Utneheimen, tidspunkt vert lagt ut på heimesida og det vert plakat på staden.

Kyrkjevalet 9. september
Hauso samfunnshus kl. 10.00-20.00.
Krossvoll ungdomshus kl. 10.00-20.00.

De kan sjå vallistene her.

Vallister 2019

Ledig stilling kantor/organist i 100 %

Ullensvang i Hardanger ligg 2,5  timar frå Bergen og 1  time  frå Voss. Kommunen har omlag  3.500 innbyggjarar og storslegen natur frå fjord til fjell. Me har eit rikt og variert tilbod innan kultur,  musikk  og friluftsliv. Ullensvang kyrkjelege fellesråd forvaltar tre  flotte kyrkjer og kyrkjegardar.  Kommunen og fellesrådet er i ein samanslåingsprosess med Odda kommune og Jondal kommune og vil frå 2020 vera eit fellesrådsområde med 8 sokn og om lag 11 500 innbyggjarar.

Stillinga som organist i kyrkjene våre er ein stilling med varierte oppgåver og du kan få høve til å utvikla eigne idear og interesser i det kyrkjebyggjande arbeidet.

Me ønskjer oss ein organist som har interesse for korarbeid og ønskje om å styrkja og utvikla den kyrkjemusikalske delen av kyrkja.  Det er etablert babysong, barne- og ungdomskor.   Kora er med i organisasjonen  «Ung kirkesang».  Trusopplæring er ein viktig del av kyrkja sitt arbeid og ein naturleg del av kantor/organisten sitt arbeid i samarbeid med andre tilsette og sokneråda.

Ullensvang kyrkje har eit orgel med elektropneumatisk overføring (Jørgensen, 1959, 21 st.).
Kinsarvik og Utne kyrkjer har mekaniske orgel bygd av Paul Ott. Alle tre kyrkjene har gode piano.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkjelege handlingar i Ullensvang og Kinsarvik kyrkjer.  Delta i andaktar på institusjonar.
 • Ha ansvar for det kyrkjemusikalske arbeidet i kyrkjene.  
 • Det vert lagt vekt på god evne til  samarbeid med andre tilsette og sokneråda ved planlegging av kyrkjemusikalsk aktivitet i sokna.
 • Delta i konfirmant- og trusopplæringsarbeidet og i sokna sitt kyrkjebyggjande arbeid.  
 • Ivareta og utvikla barne- og ungdomskor.
 • Vera eit bindeledd mellom kyrkje,  kultur og skule.
 • Ha ansvar for konsertar i kyrkjene.
 • Ansvar for tilsyn og dagleg vedlikehold av kyrkja sine instrument.

Kvalifikasjonar

 • Kyrkjemusikalsk utdanning, eller anna relevant musikkutdanning.
 • Søkjar bør ha allsidige orgel- og pianoferdigheter.
 • Søkjaren må gjerne meistra fleire musikksjangere.
 • Ønskjeleg  med kunnskap og erfaring i korleiing.
 • Søkjarar må beherska norsk muntleg og skriftleg.
 • Den som vert tilsett må være medlem av Den norske kyrkja og utføra si teneste i samsvar med Den norske kyrkja sine ordningar, grunnverdiar og visjonar.

Personlege eigenskapar

 • Engasjert og kreativ med ønske om å bidra til utvikla musikklivet i kyrkja.
 • Evna til å arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidevner for arbeid  i team.
 • Interessert og åpen for musikalsk mangfold og tverrfagleg samarbeid.
 • Personlig eigenskapar i høve til stillinga er viktige.

Andre opplysningar om stillinga

 • Det vert forutsett god kunnskap om norsk gudstjenestetradisjon og liturgi.
 • Løn i samsvar med tariff.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Politiattest må leggjast fram før tilsetjing, jf. Kyrkjelova  §29.
 • Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil.

Kontaktinformasjon:

 • Kyrkjeverja i Ullensvang, telefon 53 67 15 40 / eller kantor 958 07 230

                                           
Skriftleg søknad med CV og referansar sendast til Ullensvang  kyrkjelege fellesråd, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik
E-post: kyrkjekontoret@ullensvang.kyrkjer.no

Søknadsfrist: 29.07 2019

 

 

Ledig stilling som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar i 70 %

Ullensvang i Hardanger ligg 3  timar frå Bergen og 1  time  frå Voss. Kommunen har omlag  3.500 innbyggjarar og storslegen natur frå fjord til fjell. Me har eit rikt og variert tilbod innan kultur,  musikk  og friluftsliv. Ullensvang kyrkjelege fellesråd forvaltar tre  flotte kyrkjer og kyrkjegardar.  Kommunen og fellesrådet er i ein samanslåingsprosess med Odda kommune og Jondal kommune og vil frå 2020 vera eit fellesrådsområde med 8 sokn og om lag 11 500 innbyggjarar.

Me har ledig fast stilling som Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar i 70 %

I stillinga som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar har du ansvaret for å halda kyrkja og kyrkjegarden er i god stand. Kyrkjetenaren har den praktiske tilrettelegginga for gudstenester og kyrkjelege handlingar.
Hovudarbeidsplass er Kinsarvik kyrkje og kyrkjegard og du vil ha arbeid om lag 2. kvar sundag i Kinsarvik kyrkje.  Det er noko samarbeid om større oppgåver i dei tre kyrkjene og på kyrkjegardane i Ullensvang. 

Ullensvang kyrkjelege fellesråd er i samanslåingsprosess med Jondal og Odda  og arbeidsstad/ sokn og oppgåver kan verte endra i samband med samanslåinga.  Ullensvang fellesrådsområde er i dag sett saman av tre sokn: Ullensvang, Kinsarvik og Utne sokn.   

Arbeidsoppgåver:

 • Reinhald i kyrkjer og andre lokale etter behov
 • Slått og vedlikehald av kyrkjegarden med busker, planter og tre
 • Leggja til rette og medverka ved gudstenester og kyrkjelege handlingar, gravferder og vigsler.
 • Ringing med kyrkjeklokkene
 • Ivaretaking av branntryggleik
 • Andre oppgåver delegerte frå kyrkjeverja.

Krav til kvalifikasjonar
Jobben som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar er allsidig, og ulike kvalifikasjonar vil verta vurderte. Det tel positivt om du har fagbrev i til dømes gartnararbeid eller andre relevante område.

Personlege eigenskaper

 • Evne til å samarbeida i team med ulike menneske og oppgåver
 • Trygg i møte med menneske i ulike livssituasjonar
 • Evne til å arbeida  strukturert og sjølvstendig
 • Du bør vera samvitsfull og nøyaktig 
  Det vert lagt stor vekt på at søkjar er personleg eigna til arbeidet.

Følgjande vert tilbydd
Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og avtalar innan KA sitt tariffområde.

Anna

 • Nærmaste overordna er kyrkjeverja.
 • Ved utføring av gudstenestlege/ liturgiske funksjonar står kyrkjetenaren under leiing av sokneprest eller forrettande prest.
 • Staben i Ullensvang består av 10 fellesrådstilsette og 3 prestar.
 • Søkjar må vere medlem av Den norske kyrkja.
 • Som kyrkjetenar er du underlagd teieplikt.

Om det ønskjeleg med noko mindre stilling kan det vera aktuelt å imøtekoma. 

Høyrest dette interessant ut?  Velkomen til å søkja eit variert og positivt arbeid i eit godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon:
Kyrkjeverja i Ullensvang, telefon 53 67 15 40.
Skriftleg søknad med CV og referansar sendast til Ullensvang  kyrkjelege fellesråd, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik

Søknadsfrist: 5. juli 2019