Kriseteamet

Kontaktinformasjon Kriseteamet

 • LEGEVAKT TELEFON, 53 64 80 10
 • Lofthus legekontor, 53 67 13 80
 • Utne legekontor, 53 67 13 40
 • Lensmannen i Ullensvang, 53 67 10 50
 • Politiet i Odda, 53 65 15 00
 • Politi og redningssentral, 112
 • Medisinsk naudhjelp, 113

Søk

 

Skjema og skjemaportal

Skjema og skjemaportal

Generelt

Omtale

Skjema

Skjema som ikkje ligg i skjemaportalen finn du her i PDF format.. Dei må du lasta ned, skriva ut, fylla ut og returnera. Enkelte lar seg fylla ut elektronisk før du skriv dei ut.

Dette finn du som PDF-skjema:

 • Avtale om leige av jord
 • Dokumentasjon av nabovarsling
 • Krav om samanslåing
 • Løyve til å fella hjortevilt som skade på innmark
 • Nabovarsel
 • Rapport om omsetnad av alkoholhaldig drikk
 • Retningsliner for Ullensvang viltfond
 • Tilvising til ergoterapeut Ullensvang herad
 • Søknad om psykisk helseteneste
 • Søknad om skjenkeløyve eller endring av vilkår for løyve
 • Søknad om deling og oppmålingsforretning
 • Søknad om einskild eller ambulerande skjenkeløyve
 • Søknad om omsorgstenester
 • Søknad om vaksenopplæring
 • Søknad om salsløyve
 • Søknad om serveringsløyve
 • Søknad omsorgsbustad med vedlegg
 • Søknadskjema motorferdsle nasjonalparken

Skjemaportal

Skjemaportalen finn du her: https://e-skjema.no/ullensvang/

Der finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk.  Ved å logge deg inn kan du opprette din eigen brukarprofil i portalen. Dette gjer deg mellom anna tilgang til å mellomlagre dine skjema før du sender dei inn til oss.

I tillegg får du ei oversikt over dine innsendte skjema med referansenummer som du kan oppgje i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringa finn du informasjon om korleis me forvaltar innsendte skjema og anna informasjon me registrerer om deg.

Dette finn du i portalen:

 • Søknad om kulturmidlar
 • Musikk- og kulturskule - ny plass, endring og utmelding
 • SFO - ny plass, permisjon, endring og oppseiing
 • Generell førespurnad
 • Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing
 • Søknad om ambulerande skjenkeløyve
 • Søknad om tilskot til kultur, idrett og korps
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Søknad på stilling

Alle andre offentlege skjema

Gå til http://www.norge.no

Noreg.no skal gjere det lett å finne fram til informasjon og tenester frå det offentlege. Det offentlege omfattar statlege etatar og verksemder, kommunar og fylkeskommunar. Ansvaret for Noreg.no ligg hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Direktoratet er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.

Der finn du skjema for bl.a.:

 • Adopsjon
 • Adresseendring
 • Bostedsattest
 • Dødsfall
 • Eiendomsregister
 • Ekteskap
 • Fastlege
 • Flyttemelding
 • Folkeregister
 • Fødselsattest
 • Fødselspermisjon
 • Kart
 • Kommuner
 • Namsmann
 • Navneendring
 • Notarius publicus
 • Omsorgslønn
 • Pass og legitimasjon
 • Personnummer
 • Samboerskap
 • Skilsmisse
 • Skjøte
 • Tinglysing
 • Visum
 • Vrakpant