Folder 02 Varsel om oppstart, høyring og ettersyn

02 Varsel om oppstart, høyring og ettersyn

Varsel om oppstart, høyring og ettersyn

  1. Varsel om oppstart kjem når arbeid med ny reguleringsplan startar for eit område.
  2. Planar er til høyring før dei vert endeleg vedtatt, for å sikre innsyn og medverknad til eit best mogleg resultat for all partar.
  3. Planar er til ettersyn etter at det er gjort endeleg vedtak. I perioden med ettersyn er det mogleg å klaga på vedtaket.

 

Kategorier

Folder Bråvoll - Mikkelparken

Reguleringsplan for Mikkelparken.

Folder Hauso

Ullensvang herad vedtok i møte 15.15.2017 områdereguleringsplan for Hauso med heimel i plan- og bygningslova § 12-12. Føremålet med planen er å leggja til rette for utbetring av Hauso skule, ny volleyballhall med naudsynte fleirbruksfunksjonar, trafikksikring og bustadareal.

Folder Lofthus camping

Kunngjering av reguleringsplan for Lofthus camping.

Folder Lofthus sentrum ny plan 2017

Saka gjeld ny utlegging til høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum med planid, 12312014005.