Tekniske tenester

Skjema

Teknisk eining

Teknisk eining

Generelt

Omtale

Tenestene frå teknisk etat er på den eine sida retta mot reinhald, vedlikehald, drift og utvikling av kommunale eigedomar, på den andre sida tenester ovanfor næringsliv og innbyggjarar.
 
Som privatperson møter du oss til dømes når du skal byggja på huset, om du vil gje ei tilbakemelding på ei reguleringsplan i nærleiken av der du bur, eller om du har spørsmål om feietenesta. Me handsamar stønadane til landbruket, og skal vera eit kontaktledd ovanfor politiske myndigheiter og andre bidragsytarar. Assisterande rådmann er kontaktperson for næring og utvikling som ikkje er landbruksrelatert.

Kontaktinformasjon

  • Ekspedisjonstid : 08.00 - 15.30
  • Tlf. / Faks : 53 67 15 00 / 53 67 15 01

Skjema

Lover og reglar