Tekniske tenester

Skjema

Byggesaker

Byggesaker

Generelt

Omtale

Byggjeskjema kan finnast her: http://dibk.no/no/byggeregler/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/

Byggje utan å søkje, sjå direktoratet sin rettleiar: http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

Søknad om utsleppsløyve, skjema PDF.

Tiltak i sjø og ved veg, som oftast også treng løyve etter plan- og bygningslova.

Søknad om dispensasjon/løyve frå Statens vegvesen.

Dispensasjonssøknad veg, skjema PDF.

Statens vegvesen Region Vest

Voss og Hardanger distrikt

Askedalen 4

6863 Leikanger

Søknad i sjø som treng løyve frå Kystverket eller heradet.

Tiltak som vert i/eller som kan ha innverknad på Hovudfarled = søknad til Kystverket. Søknader langs land, t.d. brygge, småbåtanlegg, skal sendast og handsamast av heradet. Førebels må skjemaet under nyttast.

Søknad om løyve til tiltak i sjø, skjema PDF.

Kystverket Region vest
Serviceboks 2
6025 Ålesund