Tekniske tenester

Skjema

Rullering av kommuneplanen

Rullering av kommuneplanen

Generelt

Omtale

Arbeidet med kommuneplanen starta med informasjonsmøter på Hauso og Lofthus, og fortsatte med 8 grendamøter rundt i Ullensvang. På grendamøtene var det godt oppmøte og stort engasjement, og resulatet vart ei lang rekkje med innspel til kommuneplanen.

Det vidare arbeidet vert no fordelt i 10 ulike temagrupper. Kvar temagruppe er samansett av representantar frå administrasjonen, politikarar og andre interessegrupper i heradet. Dei ulike innspela frå grendamøtene vert teke med inn i arbeidet i temagruppene. På nettsida for kommuneplanen vil du finna referat frå møta i temagruppene.

Temagrupper

Temagruppe bustadbygging

Temagruppe

Næringsutvikling

Temagruppe utvikling av tettstadane

Temagruppe landbruk

Temagruppe Samfunnstryggleik.

Strategi for bustadbygging og bruk av eksisterande bygg

Strategi for næringsutvikling

Barn og unge, eldre. Tilreisande. Tilbod. Møteplass

Kartlegging av kjerneområde. Regional landbruksplan.

Farekartlegging.

Skred. Flaum.

Representantar frå administrasjonen etter behov.

Representantar frå administrasjonen etter behov.

Representantar frå administrasjonen etter behov.

Nyttar eksisterande utval.

Representantar frå administrasjonen etter behov.

2 politikarar

Petter Sexe Ulriksen(V)

Dagny Opedal(A)

2 politikarar

Evald Hatten (H)

Kjetil Kvalvik (AP)

2 politikarar

Per Måkastad (H)

Greta Lothe (SP)

Plan –og ressursutval

2 politikarar

Knut Djønne (SP)

Gard Hjørnevik Risan (AP)

Referat 1. møte

Bustadgruppa, Målsettingar og handlingsplan, sluttrapport

2 representantar frå næringsforum

Referat 2. møte

Oppsummering.doc

1 frå fylkeskommunen

 

Ekstern konsulent

1 representant frå Fylkesmannen

Temagruppe kultur

Temagruppe for miljø

Temagruppe for fysisk infrastruktur

Temagruppe sosial infrastruktur og helse

Temagruppe

Klimaplan

Revisjon av heradet sin kulturminneplan. Kulturlandskap. Kulturliv.

Arbeid med miljørelaterte tema som td.

Forureining. Støy. Biolgisk mangfald.

Samferdsle lokalt og interkommunalt. Vatn og avløp.

Skular. Barnehagar. Idrett. Universell utforming. Helsetilbod. Folkehelse.

Kraftproduksjon

Energibruk

Representantar frå administrasjonen etter behov

Representantar frå administrasjonen etter behov

Representantar frå administrasjonen etter behov

Representantar frå administrasjonen etter behov

Representantar frå administrasjonen etter behov

2 politikarar

Sjur Sekse (KRF)

Gunnhild Jåstad (SP)

2 politikarar

Hildegunn Espe (SP)

Geir Midtun (H)

 

2 politikarar

Einar Lutro (H)

Kåre Grønsnes (SV)

2 politikarar

Sverre Kleivkås (V)

Otto Vikane (SP)

2 politikarar

Tore Bergum (SV)

Per Mæhlen (SP)

1 representant frå fylkeskommunen

Sluttrapport frå gruppa

1 representant frå Fylkesmannen

Referat 1. møte

1 representant frå Statens vegvesen

1 representant frå Fylkesmannen

Sluttreferat

Ekstern konsulent

Referat 1. møte

 

Vil du delta i utforminga av Ullensvang si framtid?

Kommuneplanen er den overordna planen for korleis Ullensvang herad skal utvikla seg dei neste åra. Arbeidet med å rullera kommuneplanen startar no.  Ullensvang herad vil leggja opp arbeidet slik at det vert rikeleg høve til lokal medverknad. Arbeidet starta med to folkemøte, eitt på kvar side av fjorden.

Ullensvang herad har og gjennomført  grendamøter rundt i dei ulike grendene, om rullering av kommuneplan.
På møtat vart det gjeve informasjon om :

  • Kva tema som inngår i rulleringa
  • Korleis skal arbeidet gjennomførast
  • Korleis kan du som enkeltperson eller organisasjon delta og påvirka i arbeidet

Gjennomførte grendamøte med referat og oppsummering av grupperarbeid

Grendene i Vikebygd på Vikebygd skule, Tysdag  24.feb.  kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE I VIKEBYGD 240209

Resultat av gruppearbeid Vikebygd

Grendene Utne - Vines på Hardanger folkemuseum, Torsdag 26.feb. kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE PÅ UTNE 260209

Resultat av gruppearbeid Utne Vines

Grendene Trones - Velure, Hauso samfunnshus, Tirsdag 10. mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE FOR TRONES-VELURE 10.03.09

Gruppearbeid Trones - Velure

Grendene i Seksekrinsen, Sekse skule, Onsdag 11.mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE FOR SEKSEKRINSEN 11.03.09

Gruppearbeid Sekse

Kinsarvik, heradsstyresalen på heradshuset, Torsdag 12.mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMOTE FOR KINSARVIK 12.03.09

Gruppearbeid Kinsarvik

Grendene Bu - Ringøy, gamleskulen på Bu, Mandag 16 mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE FOR RINGØY-BU 16.03.09

Gruppearbeid Bu og Ringøy

Djønno, gamleskulen, Onsdag 18.mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE FOR DJØNNO 18.03.09

Gruppearbeid Oksenhalvøya

Lofthus, Krossvoll, Torsdag 19.mars kl. 18.30

OPPSUMMERING ETTER GRENDAMØTE FOR LOFTHUS 19 .03.09

Gruppearbeid Lofthus

Utne, Torsdag 16. april kl 18.30

Referat fra folkemote Utne

Plandokument

Kommuneplanen

Kystsoneplanen