Tekniske tenester

Skjema

Renovasjon

Renovasjon

Generelt

Omtale

Kommunen skal sørgje for innsamling av hushaldsavfall (”tvungen renovasjon”). Hushaldsavfall er avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. (Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.)

Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall (sjå eigen tenesteomtale).

Målgruppe

Husstandar i kommunen

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift. Sjå http://www.ihm.no/

Om søknadsprosessen

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Søknaden sendes til

Saksbehandlingstid

Søknadsbehandling

Moglegheit til klage