SFO

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Generelt

Omtale

Skolefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elevar i grunnskolen

Kriterium/vilkår

Eleven må vere busett i kommunen.

Pris for tenesta pr månad.

Morgon.........................460,-
Ettermiddag.................1595,-
Begge.......................... 2055,-

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta.

Om søknadsprosessen

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan få hjelp frå heradet til å søkje.

Saksbehandlingstid

Heradet har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Moglegheit til klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Heradet vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er klagenemnda i heradet. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir halde ved lag, vil saka gå vidare til den kommunale klagenemnda.