Postliste

Heradet handterer større mengder post/dokument til postmottak som skal sorterast, skannast, journalførast og kontrollerast før dei vert publisert ut. Også all utgåande korrespondanse som er ekspedert frå sakshandsamar skal kontrollerast før det vert publisert. Det ligg difor inne ei «forseinking» på 5 dagar + helg før journalførte dokument vert publisert ut.