Kultur, idrett og korps

Støtteordningar til vern av kulturminne og kulturlandskap

Støtteordningar til vern av kulturminne og kulturlandskap

Generelt

Omtale

Kulturminne Tiltak Søknad til Søknadsfrist

Tilskot til forvaltning av freda kulturminne

Vedlikehald av arkeologiske kulturminne

RA

31.12

Restaurering av freda og verneverdige bygningar i landbruket. STILK

Sikring, ivaretaking og bruk av freda og verneverdige bygningar

Fylkesmannen

landbruks-avdelinga, gjennom landbrukskontoret i heradet

15.04.

Tilskot til mellomalderbygningar og anlegg

Vern og sikring av automatisk freda bygningar og ruiner frå mellomalderen

RA

31.12

Tilskot til skjøtsel av automatisk freda kulturminne

Til private eigarar

RA

31.12

Tilskot til freda og verneverdige bygningar

Vern og sikring av freda og verneverdige bygn.

RA

31.12

Tilskot til vern av faste kulturminne

Vern av faste kulturminne

Fylkeskom-munen, kultur gjennom kulturkontoret i heradet

Vert lyst ut

Tilskot til kulturminne

Vern av kulturminne

Heradet

Ingen frist

       

Tilskot til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap STILK

Biologisk mangfald, tradisjonell kulturmark,kulturminne, ferdselstiltak.

Fylkesmannen landbruks-avdelinga

15.04

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne og miljø

Setja i stand tekniske kulturminne

Fylkeskommunen

Haust

Tilskot til kulturvern

Større kulturverntiltak, prosjekt.

Kulturfondet

 

 

 

Kulturlandskap Tiltak Kven deler ut Søknadsfrist
Tilskot til kulturlandskapstiltak som ivaretek biologisk mangfald i kulturlandskapet Oppretthalda drift, restaurere og etablere nye nøkkelområde Fylkesmannen miljøvernavdelinga 1.4
       
Tilskot til kulturlandskap for vedlikehald av kulturmiljø Samarbeidsprosjekt om å ta vare på og vedlikehalda kulturmiljø RA 31.12
       
Tilskot til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap STILK Biologisk mangfald, tradisjonell kulturmark,kulturminne, ferdselstiltak. Fylkesmannen Landbruks-avdelinga 15.04.
       
Tilskot til organisert beitebruk Organisert tilsyn og sanking, beiteutnytting Fylkesmannen landbruks-avdelinga 15.01
Midlar til bygdeutvikling Utvikling av nye arbeidsplassar i tilknyting til landbruk Fylkesmannen landbruks-avdelinga Ingen frist

 

Tilskot til skogkultur Skogkulturtiltak, tidlegare jordbruksareal,biologisk mangfald Fylkesmannen landbruks-avdelinga Ingen fristFriluftsliv Tiltak Kven deler ut Søknadsfrist
Tilskot til stimulering og motivering for friluftsliv Aktivitetsretta tiltak samarbeidstiltak Fylkesmannen miljøvern-avdelinga 1.12
       
Tilskot av spelemidlane til anlegg for friluftsliv i fjellet Anlegg for friluftsliv i fjellet Kulturdep. via DNT Kontakt DNT
       
Tilskot av spelemidlane til turstiar,turløyper og skiløyper Tilrettelegging av turvegar og turstiar, opparbeiding av skiløyper Kulturdep. via fylkeskomm. og heradet nov. heradet
Tilskot av spelemidlane til nærmiljøanlegg Anlegg for fysisk aktivitet i nærmiljøet Kulturdep. via fylkeskomm. og heradet nov. heradet
Tilskot til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap STILK Biologisk mangfald, tradisjonell kulturmark,kulturminne, ferdselstiltak Fylkesmannen
landbruks-avdelinga
15.04.
Områdetiltak Fylkesmannen landbruks-avdelinga