Kommunal planstrategi 2016 – 2019

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planleggingNy Planstrategi for Ullensvang herad 2016-2019

Heradsstyret gjorde vedtak 15.02.2016 at det skal lagast ny Planstrategi for heradet. Saksdokument: Kommunal planstrategi for Ullensvang herad 2016-2019 – oppstart og prosess

I ny planstrategi for Ullensvang herad vil alternativa i denne valperioden dermed vera:

  • Revisjon av heile eller delar av samfunnsdelen.
  • Revisjon av heile eller delar av arealdelen. Dette må gjerast i etterkant av rullering av samfunnsdelen, slik at den ønska samfunnsutviklinga kan konkretiserast strategisk i arealdelen.
  • Vurdera Ullensvang herad sitt øvrige planbehov.

Kunnskapsgrunnlaget

Framdriftsplan

FSK: Formannskapet

PRU: Plan- og ressursutvalet

HST: Heradsstyret

PG: Prosjektgruppa

SG: Styringsgruppa

 

Oppgåver 2016 jan. og feb. mars  og april mai juni – aug. sept. Deltakarar
Oppstart FSK 25.01

PRU 26.01 HST 15.02

        · Politisk mandat

· SG stadfesta

Kunnskaps-grunnlag Administrativt arbeid med forslag:

Minst 2 møter, med referat

      ·  PG

· SG orientert

Politisk diskusjon     Forslag:

FSK 23.05

PRU 24.05

Høyring ≥ 30 dagar   · Drøfting SG & PRU

· Høyring

Vedtak ferdig planstrategi         Vedtak

HST 19.09

· HST
Administrativ forankring           · PG

 

  • Prosjektansvarleg: Magnus Steigedal, rådmann
  • Prosjektleiar: Kent G. Dagsland Håkull, kommuneplanleggar
  • Prosjektgruppa: Administrasjonen
  • Styringsgruppa: Formannskapet.

Plan- og ressursutvalet får også saka til handsaming. Høyringsdokumentet vert basert på vedtak i både FSK og PRU, før endeleg vedtak i HST.

Kunnskapsgrunnlaget

Her vil me gjera offentleg kunnskapsgrunnlaget for ny Planstrategi.

Planstrategi for Ullensvang herad 2012 - 2016

Planstrategi er eit nytt verktøy, jamfør Plan- og bygningslova §10, der alle kommunar skal vurdera kommunen sitt planbehov og prioritetar i valperioden.

Planstrategi for Ullensvang herad 2012 - 2016