Kunstnarbustad i Berlin

Kunstnarbustad i Berlin

Generelt

Omtale

Hardangerrådet er på vegne av Hardangerkommunane ansvarleg for artist-in-residence-ordninga Hardanger - Berlin, og administrerer prosjektet etter Hardangerlokk. Ordninga vart oppretta i 2009. Søknad om opphald lysast ut om hausten for opphald påfylgjande år. Som retningsgjevande regel vert det høve til eit opphald på inntil 3 månader pr. kunstnar. Det er fleksibilitet i ordninga når det gjeld lengde for opphaldet. Kunstarar som får tildelt opphald mottek eit stipend på 2000 kr pr månad, knytt til opphaldstida. Odninga baserer seg på same modell som mellom anna Bergen kommune nyttar.

Sjå: http://www.hardanger-berlin.no/