Ledige stillingar i helse og omsorgstenesta vest i Ullensvang herad:

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste.

Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne.

Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Utneheimen har 28 plasser. 22 plasser på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast sjukepleiarstilling, 100 % i turnus

Ledig fom den 16.12.2019

Arbeidsoppgåver vil vera

- oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar både på institusjon og i heimebaserte tenester

- arbeidsleiar på seinvakter, nattevakter og helg/høgtid

- medisnhandtering og tillaging

- legevisitt og oppfølgjing etter den

- dokumentasjon og ajourhold i elektronisk pasientjournal

- ferdigheiter til å vurdere behov for sjukepleie og formidla det munnleg og skriftleg

- arbeid både inne på instistusjon og i heiembaserte tenester

- samarbeid med andre yrkesgrupper

- vere ein god rollemodell og vegleie andre

Kvalifikasjonar

- Bachelor i sjukepleie

- erfaring frå arbeid i eldreomsorgen er ynskjeleg

- meistre dei vanlegaste dataverktøy

Personlege eigenskapar

- lika å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet

- vera endringsdyktig

- godt humør og positiv innstilling

- personlege eigenskapar vert vektlagt

Fast helsefagarbeidarstilling 100 % i turnus. Anna kvar helg

Ledig fom den 01.01.2020

Arbeidsoppgåvene dine vil vere :

- oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar

- tilretteleggje for deltaking i aktivitetar

- samarbeid med andre yrkesgrupper

- vere ein god rollemodell og vegleie andre

- medisinhandtering

Kvalifikasjonar:

- autorisert helsefargarbeidar eller annan helsefagleg utdanning

- erfaring frå arbeid med eldre er ynskjeleg

- meistre dei vanlegaste dataverktøy

- sjølvstendig, fleksibel og ha gode samarbeidsevner

Personlege eigenskapar

- lika å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet

- ha gode samarbeidsevner og bidra til godt arbeidsmiljø

- ansvarsbevisst

- ha evne og vilje til fleksibilitet

- sjå moglegheiter og løysingar

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Ledig fom dags dato

Assistentar og studentar kan søkje

Stillingane kan ikkje delast opp

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Sjå meir på www.ullensvang.herad.no

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei., tenesteleiar for meir informasjon tlf. 53 67 10 60 eller 90999842.

Søknad og CV merka ST.NR: 19774  skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

Søknadsfrist: 20.10.19