100 % vikariat som helsesjukepleiar ved Ullensvang helsestasjon

Stilling nr. 19/694

Ullensvang herad har ledig 100% vikariat som helsesjukepleiar ved Ullensvang helsestasjon. Tiltreding frå 01.11.19.

Vikariatet varar i perioden 01.11.19 til 23.10.20. med moglegheit for forlenging.

Hovudarbeidsoppgåver:

Helsestasjonstilbodet er av førebyggjande og helsefremjande art og omfattar svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn frå 0-5 år, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom (HFU).

Arbeidsoppgåvene lagt til stillinga vil i hovudsak vere skulehelseteneste på barne- og ungdomskule. Ved kommunesamanslåing januar 2020 kan det verta aktuelt med andre arbeidsoppgåver innan helsestasjonstenesta.

Du vil delta i eit godt tverrfagleg samarbeid med ulike faggrupper og få utfordrande arbeidsdagar i eit godt og kompetent fagmiljø. Me har eit fast fagprogram og eit årshjul som vert fulgt på bakgrunn av myndigheitenes anbefalingar for helsestasjonstenesta.

Kvalifikasjonar for stillinga:

Sjukepleiar med godkjend helsesjukepleiarutdanning.
Det vert lagt vekt på om du er skikka til stillinga.
Om det ikkje melder seg kvalifiserte helsesjukepleiarar kan sjukepleiarar tilsetjast i ein tidsbegrensa periode.

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta. God munnleg og skriftleg framstillingsevne.

Du må disponera eigen bil i tenesta. Før tilsetjing må det framleggjast politiattest.

Lønsvilkår:

Etter hovudtariffavtale

Arbeidsstad:

Ullensvang helsestasjon har hovudkontor på Heradshuset, 5780 Kinsarvik med underavdeling på Utne lækjarkontor, 5778 Utne. Frå kommunesamanslåing januar 2020 kan det verte endringar i plassering av hovudkontor.
Nærare opplysningar får du ved å ta kontakt med konstituert leiande helsesjukepleiar, Sigrid Kambestad på tlf: 416 97 183.

Stilling nr. 19/694

Søk på stilling

Søknadsfrist: 30.09.2019.

Ledige stillingar i helse og omsorgstenesta vest i Ullensvang herad

Omsorgstenesta i Ullensvang herad er ei samordna teneste. 

Omsorgstenesta vest har base på Utneheimen , Utne.

Dei som arbeider her kan få oppgåver både på institusjonen og i heimesjukepleien alt etter kvar det er bruk for den enkelte sin kompetanse.

Utneheimen har 28 plasser.22 på somatisk avdeling og 6 plasser på avdeling for personar med demenssjukdom.

Fast avdelingssjukepleiarstilling 100% Ledig f.o.m. 01.12.2019

Ansvarsområde vil vere

 • heimebaserte tenester
 • personalansvar
 • fagleg ansvar
 • organisering av internundervisning
 • prosedyrearbeid
 • ha oversikt over kompetansen på vaktene
 • kartleggingsbesøk
 • Oppfølgjing av sjukemelde
 • Ha godt samarbeid med pårørande.
 • Vera ein pådrivar, motivator, synleg person som inviterer til refleksjon, og få medarbeidarane til vere trygg på seg sjølv.
 • Sørge for at lærlingar vert tatt godt imot,og finne vegleiar. Legge til rette for at dei når måla i læreplanen.
 • oppfølging av avvik

Kvalifikasjonar

 • sjukepleiar, eller anna helseutdanning på høgskulenivå
 • leiarutdanning eller leiarerfaring er ynskjeleg
 • erfaring med turnusarbeid
 • det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid i heimebaserte tenester

Personlege eigenskapar

 • positiv
 • endringsdyktig
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • vere ein pådrivar, mentor og synleg leiar for personalgruppa
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • ha gode samarbeidsevner
 • vere flink å organisere

Fast sjukepleiarstilling, 100 % i turnus   Ledig f.o.m. 16.12.2019

Arbeidsoppgåver vil vera

 • oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar både på institusjon og i heimebaserte tenester
 • arbeidsleiar på seinvakter, nattevakter og helg/høgtid
 • medisnhandtering og tillaging
 • legevisitt
 • arbeid både på instistusjonen og i heiembaserte tenester
 • samarbeid med andre yrkesgrupper
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre’

Kvalifikasjonar

 • sjukepleiar, eller anna helseutdanning på høgskulenivå
 • erfaring frå arbeid i eldreomsorgen er ynskjeleg
 • meistre dei vanlegaste dataverktøy

Personlege eigenskapar

 • du må like å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • sjølvstendig
 • endringsdyktig
 • positiv

Fast helsefagarbeidarstilling 87 % i turnus Ledig f.o.m. 16.11.2019

Arbeidsoppgåvene dine vil vere :

 • oppfylgjing, pleie og omsorg av pasientar
 • tilrettelegging for deltaking i aktivitetar
 • samarbeid med andre yrkesgrupper
 • vere ein god rollemodell og vegleie andre
 • medisinhandtering

Kvalifikasjonar:

 • helsefargarbeidar utdanning med norsk autorisasjon
 • erfaring frå arbeid med eldre er ynskjeleg
 • meistre dei vanlegaste dataverktøy

Personlege eigenskapar

 • du må like å arbeide med eldre mennesker og ha interesse for fagfeltet
 • ha gode samarbeidsevner og bidra til godt arbeidsmiljø
 • ansvarsbevisst
 • ha evne og vilje til fleksibilitet
 • sjå moglegheiter og løysingar

Faste helgestillingar 14 % ( tredje kvar) og 21,13% ( anna kvar)

Assistentar og studentar kan søkje kan søkje

Stillingane kan ikkje delast opp

Framandspråklege søkjarar må ha tilsvarande kunnskapar norsk prøve B2 munnleg og B1 skriftleg.

Søkjarar må ha gyldig Norsk sertifikat.

Ta gjerne kontakt med Kari Skare Storhei., tenesteleiar for meir informasjon

tlf. 53 67 10 60 eller 90999842.

Søknad merka St.nr. 19/695 og CV skal sendast elektronisk, gå inn på https://e-skjema.no/ullensvang/ .

Søknadsfrist: 22.09.19

Utdanningsstilling i allmennmedisin - ALIS-Vest - ved Lofthus legekontor

I hjarta av Hardanger ligg Noregs største frukthage med om lag 3 400 stolte innbyggjarar. Ullensvang er ein region med trivsel og opplevingar, storslått natur, levande kultur, spanande historie og eit variert næringsliv. Er du aktiv har me mykje å tilby: feriepark, trimstover, go-kart, gardsbutikk, leirskule, museum og eit breitt tilbod av idrett og friluftsliv. Vil du ta deg ein tur åleine eller i selskap med gode vener, har me innfallsporten til fantastiske Hardangervidda Nasjonalpark og Folgefonna. Heradet har spreidd busetnad med gode småskular og barnehagar. Med dei gode oppvekstvilkåra borna våre får, er Ullensvang ein stad å satsa på.

Ullensvang herad har frå 1. september 2019 1 ledig ALIS stilling på Lofthus legekontor. Lofthus legekontor har 3 legar og har p.t. ca 2150 pasientar. Ullensvang herad har i tillegg Utne legekontor, der det er to legestillingar og stilling for turnuskandidat. Heradet har nett vedteke å gå vidare med mulighetsstudie/forprosjekt for helse- og omsorgssenter i Kinsarvik, slik at legetenesta kan ta i bruk nye lokale samlokalisert med andre helse- og omsorgtenester i heradet. Kommunane Jondal, Odda og Ullensvang vil frå 2020 vera ein kommune, og arbeide med dette er også i støypeskjeia. Den nytilsette vil saman med kollegaer vera med på utforming av framtidige helse- og omsorgstenester. Elles dei tre kommunane om felles Ullensvang interkommunal legevakt lokalisert til Odda sjukehus, der det no er 13-delt vakt på legevaktstasjonen.

Utdanningsstilling i allmennmedisin - ALIS-Vest

Ullensvang herad har ledig ein fastlønna legestilling. Stillinga skal dei første 5 åra knytast til eit pilotprosjekt med spesialistutdanning i allmennmedisin-ALIS-VEST. Stillinga vil vera tilknytt lofthus legesenter med 2 fastlegar, og det vert sikra rettleiing og tilrettelegging for spesialistutdanning. Stillinga innebærer også arbeid på sjukeheim, ØHD-seng og legevakt. Legen forpliktar seg til å gjennomføra dei kurs og delta i rettleiing og dei læringsaktivitetar som vert krevd for gjennomføring av spesialistutdanninga og som vert del av prosjekt ALIS-VEST (https://alisvest.wordpress.com/). Det er ønskjeleg med oppstart 16.september 2019.

Kvalifikasjonar

 • Godkjend norsk autorisasjon som lege
 • Søkjar må ha fullført turnus eller fått godkjend tilsvarande teneste av Helsedirektoratet som gir høve til å praktisere som fastlege med trygderefusjon.

Fagleg dyktig og gode samarbeidsevner

 • Gode norskkunnskapar og kommunikasjonsevner vert vektlagd. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn, må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten).
 • Har førarkort for personbil
 • Har tilgang til eigen bil

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlege Eigenskapar

Personlege eigenskaper vil bli vektlagt.

Kontaktinformasjon

 • Jørgen Lerik Ninn, Verksemdsleiar, 91338570, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
 • Daniela Brühl, Kommuneoverlege, 53671340, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Arbeidsstad

Lofthus

Dei tilsette legane vil verta viktige medspelarar til å forma helsetenesta vår i åra som kjem.

St.nr: 19/674

Send søknad innan 18.10.19 til Ullensvang herad, 5780 KINSARVIK

Elektronisk søknad merka ST.nr. 19/647 sender du her.

Ledig lærarstilling ved Kinsarvik skule

Kinsarvik skule er ein barne-og ungdomsskule med rundt 176 elevar frå 1. – 10. klasse, og ca. 40 tilsette som arbeider ved skulen. Me treng ein dyktig medarbeidar som likar å arbeida i eit hektisk, triveleg og spanande miljø. Me har fokus på klasseleiing, fagfornyinga og det å skape eit godt læringsmiljø for elevane.

LÆRARSTILLING 100 % fast

Det vert ledig lærarstilling i 100 % frå skuleåret 2019-2020. Du som søkjer er ein trygg og engasjert lærar som likar å samarbeida og er fleksibel. Du må vera førebudd på å undervisa i dei fleste fag, men me etterspør særleg kompetanse i norsk og spes. ped,. Me vil vektlegga dine personlege eigenskapar, utdanning og praksis.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Tilsetjing og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

 

St. Nr. 19/583

Søk elektronisk her.

 

For meir informasjon kontakt:

Rektor ,  Dagny Opedal mobil 41 62 19 81

Søknadsfrist: 1. august 2019

Fleire artiklar …