Skjema

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Generelt

Omtale

Regionalt miljøprogram for jordbruket er eit tilskotssystem som fangar opp utfordringane knytt til attgroing og forureining av landskapet. Ordningane er ei årleg driftsstøtte til dei gardbrukarane som gjer ein miljøinnsats.

Alle føretak som søkjer produksjonsstilskot og som oppfyller dei vilkåra som vert stilt til dei ulike ordningane, har rett til å søkja tilskot. Søknadsfristen 20. august. For ordninga organisert beitebruk er søknadsfristen 15. november.

Tilskotsordningane som inngår i RMP er:

  • Tilskot til organisert beitebruk
  • Tilskot til utgangarsau
  • Tilskot til landskapsskjøtsel med ammegeit
  • Tilskot til verdifullt innmarksbeite
  • Tilskot til tradisjonell skjøtsel av kystlynghei
  • Tilskot til skjøtsel og forvaltning av stølsmiljø
  • Tilskot til skjøtsel og forvaltning av brattlendte bruk

Meir info finn du hjå Statens landbruksforvaltning.

Saksgang

Rettleiar og søknadsskjema finn du her: Statens landbruksforvaltning