Skjema

Tilskott til kvalitetstiltak i fruktdyrkinga

Tilskott til kvalitetstiltak i fruktdyrkinga

Generelt

Omtale

Det vert gjeve tilskott til rydding av gamal frukthage. Det er krav om at arealet skal plantast til att med nye frukttre. Minsteareal er 3 dekar, det er ikkje krav om at arealet er samanhengjande.

Det vert også gjeve tilskot til planting/plastdekking av morellfelt. Minstekrav er 3 dekar, det er ikkje krav om at arealet er samanhengjande.

Søknadsfrist

Tilskotsprosenten for ordninga ligg mellom 20 til 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Det er ikkje nokon søknadsfrist for denne ordninga.

Kontakt landbrukskontoret i heradet, for meir informasjon. Telefonnr: 53 67 15 62