Skjema

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Generelt

Omtale

Målgruppe

Dette er ei ordning som gjeld berre for jordbrukarar og det er sett krav til ei viss næringsinntekt frå jordbruket siste 5 godkjende likningsår.

Søknadsbehandling

Kommunal landbruksforvaltning tek imot søknaden, kontrollerer og tilrår. Fylkesmannen si landbruksavdeling avgjer og betalar ut. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.

Ein kan kontakta landbrukskontoret for å få ein førehandsvurdering av om ein stetter krava til ordninga.

Informasjon om ordninga (Statens landbruksforvaltning)

Søknadsskjema (Statens landbruksforvaltning)

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk