Kriseteamet

Kontaktinformasjon Kriseteamet

 • LEGEVAKT TELEFON, 53 64 80 10
 • Lofthus legekontor, 53 67 13 80
 • Utne legekontor, 53 67 13 40
 • Lensmannen i Ullensvang, 53 67 10 50
 • Politiet i Odda, 53 65 15 00
 • Politi og redningssentral, 112
 • Medisinsk naudhjelp, 113

Beredskapstelefon

Akutte hendingar

Tlf: 911 93 437

Nødplakat

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin eigen nødplakat på PC-en.

 1. Klikk deg inn på Kartverkets noregskart (lenke lenger nede på siden)
 2. Zoom deg inn i kartet (eller bruk søkefeltet) og klikk på den eksakte staden du vil markere, til dømes hytta di
 3. Vel "Lag nødplakar" i menyen som dukkar opp og godta vilkåra
 4. Gi punktet ditt eit namn (til dømes "Hytta vår" og vel rett stadnamn
 5. Huk av at rett stadnamn er vald og klikk på "Last ned"
 6. Du får no ei pdf-fil som du kan ta utskrift av
 7. Heng utskrifta opp ein stad ho er lett å finne

Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

Kommunal kriseleiing (KKL)

Ullensvang Herad har ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse og ein overordna beredskapsplan for krisehandtering. Det er laga delplanar, rutinar og instruksar som skal følgjast om det oppstår ulike typar uønskte hendingar.

Kontaktinfo til den kommunale kriseleiinga (KKL).

Arbeidsdagar frå 09.00 - 14.30 53 67 15 00

Telefonnummer ved akutte kriser og hendingar i heradet: 911 93 437

KKL er sett saman slik:

 • Leiar:  Rådmann
 • Operasjon/nestleiar: Beredskapskontakt
 • Informasjon: Ordførar
 • Personell krise: HR-sjef
 • Personell ordinær drift: Fellestenester
 • Etterretning: Teknisk
 • Logistikk: Teknisk
 • Dokumentasjon/Logg ansvarleg: Helsestasjonen

Mål for beredskapsarbeidet

 • Vi skal til ei kvar tid ha oversyn over risikofaktorane i Ullensvang herad.
 • Vi skal arbeida fortløpande med å hindra at ulukker skjer ved å syta for at det vert sett i verk risikoreduserande tiltak.
 • Arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap skal vera godt forankra både politisk og administrativt og ha fokus i heile organisasjonen i Ullensvang herad.
 • Ullensvang herad skal vera budd på krisesituasjonar, slik at vi kan handtera uønskte hendingar, kriser og ulukker raskt og effektivt, og slik minskar omfang og konsekvensar.
 • Vi skal skal sikra tilstrekkeleg kompetanse på alle nivå i kriseberedskapen gjennom regelmessige øvingar, oppdatert planverk og nødvendig informasjon