Folder Kommunale plandokument

Planstrategi er ein plan for planane. Kommunestyret skal i byrjinga av kvar valperiode ta stilling kva tema kommunen skal satsa på og kva planar som skal prioriterast for å følgja strategien.

Kommuneplan er ein overordna plan for kommunen med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. Kommuneplanen består av ein langsiktig (normalt 10-12 år) og ein kortsiktig del (normalt 4 år).

Kategorier

Folder Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Bustadpolitisk handlingsplan 2013-2017

Ullensvang herad sin bustadpolitiske handlingsplan er ein temaplan som følgjer opp Kommuneplan for 2011-2022. Temaplanen er eit verktøy for vidare utvikling av bustadareala i heradet og tek stilling til statlege, regionale og lokale vurderingar og retningslinjer.

Folder Energi- og klimaplan (2011-2015)

Energi- og klimaplan (2011-2015)

Alle kommunar i landet må klimaplanleggje slik at klimagassutsleppa kan gå ned. Lokalpolitikarane kan til dømes planleggje arealbruken slik at folk ikkje treng å køyre bil så ofte. Dei kan leggje til rette for meir bruk av buss og bane og sørgje for betre avfallshandtering.

Regjeringa har lagt fram ei statleg planretningsline som pålegg alle kommunar å inkludere klima og energi i sine kommuneplanar. Slik vil regjeringa klargjere sine forventingar til klimainnsatsen i kommunane.

 

Folder Hovudplan VA

Hovudplan VA

Denne hovudplanen er ein administrativ plan som erstattar «Hovudplan for vassforsyning 1998-2009». Hovudplan for avløp 1998-2009 vart rullert i 2005, jfr vedtak i heradsstyret datert 12.12.2005 (saksnr 090/05).

Planarbeidet er gjennomført av Ullensvang herad, avdeling Teknisk Drift.

Folder Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplan er ein overordna plan for kommunen med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. Kommuneplanen består av ein langsiktig (normalt 10-12 år) og ein kortsiktig del (normalt 4 år).

Folder Kystsoneplan

Kystsoneplan

Kystsoneplanlegging er planlegging etter plan- og bygningslova i sjøområder ut til ein nautisk mil utanfor grunnlinene.

Aktuelle arealformål, hensynssoner og føresegn for arealdelen er lista opp i § 11–7 og utover.

Folder Ruspolitisk handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan

Etter alkohollova § 1-7d er kommunen pålagt å utarbeida ein alkoholpolitisk handlingsplan. I dei fleste tilfelle er det naturleg å sjå alkohol- og narkotikapolitikken i samanheng og det vert anbefalt at kommunane utarbeidar ein heilskapleg ruspolitisk handlingsplan der den alkoholpolitiske planen inngår.

Folder Trafikksikringsplan (2009)

Trafikksikringsplan (2009)

Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal frå sentrale styresmakter. Planen skal ha status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova, og erstattar den gamle trafikksikringsplanen frå 1993. Planen vart politisk vedteken våren 2001.

Folder Verneplan for Folgefonna (2005)

Verneplan for Folgefonna (2005)

Vern av Folgefonna nasjonalpark i Etne, Kvinnherad, Odda og Jondal kommunar og Ullensvang herad i Hordaland fylkeFastsett ved kongeleg resolusjon 29. april 2005 med heimel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og §§ 21, 22 og 23. Fremma av Miljøverndepartementet.

Oppføringer

pdf Føresegner Mikkelparken Populær

Av 266 nedlastinger

Last ned (pdf, 144 KB)

Føresegner - del av Mikkelparken.pdf

pdf Gebyrregulativ 2019 Populær

Av 1010 nedlastinger

Last ned (pdf, 514 KB)

Gebyrregulativ 2019.pdf

pdf Gebyrregulativ 2019 Populær

Av 675 nedlastinger

Last ned (pdf, 592 KB)

Gebyrregulativ 2019 (1).pdf

pdf Gebyrregulativ 2019 Populær

Av 206 nedlastinger

Last ned (pdf, 514 KB)

Gebyrregulativ 2019.pdf

pdf Okoplan budsjett 2019 2022 HST Populær

Av 237 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.11 MB)

Okoplan_budsjett_2019_2022_HST.pdf

pdf Plankart Mikkelparken Populær

Av 256 nedlastinger

Last ned (pdf, 382 KB)

Plankart - del av Mikkelparken.pdf

pdf Planskildring Mikkelparken Populær

Av 532 nedlastinger

Last ned (pdf, 3.00 MB)

Planskildring - del av Mikkelparken.pdf

pdf Vedtaksbrev Mikkelparken Populær

Av 297 nedlastinger

Last ned (pdf, 617 KB)

Vedtaksbrev 2. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for del av Mikkelparken.pdf

pdf Økonomiplan budsjett 2019 2022 FSK Populær

Av 606 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.16 MB)

Økoplan_budsjett_2019_2022_FSK.pdf

pdf Økoplan budsjett 2019 2022 ADM Populær

Av 1073 nedlastinger

Last ned (pdf, 1.10 MB)

Økoplan_budsjett_2019_2022_ADM.pdf