Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Webcamera

Ringøy
Kinsarvik
Utne

Rekneskapskontroll og rettleiing

Rekneskapskontroll og rettleiing

Generelt

Omtale

Skatteoppkrevjaren har som mål å gje best mogleg informasjon og rettleiing innanfor områda løn og andre oppgåvepliktige ytingar, samt skattetrekk og arbeidsgjevaravgift. Det er òg sett krav til skatteoppkrevjaren å halda kontroll med at oppgåvepliktige ytingar vert handsama i lønsrekneskapen og lønsmeld over løns- og trekkoppgåvene.

Heradet har plikt til å sørgja for denne tenesta.

Målgruppe

  • Arbeidsgjevarar (oppdragsgjevarar)
  • Private arbeidsgjevarar (arbeid i heimen)
  • Ideelle organisasjonar
  • Nyetablerte verksemder

Lover og retningslinjer

Gjeldande lov - og regelverk

Heradet har plikt til å sørgje for denne tenesta.

Arbeidsgjevarkontroll

Skatteoppkrevjaren har plikt til å halda ettersyn i rekneskapen hos alle som har eit arbeidsgjevaransvar i heradet (oppdragsgjevarar). Ettersynet er meint å vera ein kontroll på at oppgåvepliktige ytingar vert handsama i samsvar med regelverket. Samstundes skal kontrollen gje grunnlag for god informasjon til arbeidsgjevar.

Om søknadsprosessen

 Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ved å ta kontakt med skatteoppkrevjaren, får du informasjon og rettleiing innafor områda som nemnd over.