Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot

Husbanken, søknad om startlån og bustadtilskot

Generelt

Omtale

Ullensvang herad administrerer låne- og tilskotsmidlar via Husbanken.

Startlån

Bustadtilskot

Bustadtilskotet skal medverka til å skaffa og sikra eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Det kan søkjast om tilskot i samband med etablering eller ved utbetring/tilpassing. Ved vurdering av tilskot, vert det lagt vekt på søkjaren sin økonomi.

Bustadtilskot er strengt behovsprøvd i høve søkjaren sin økonomiske situasjon. Berre dei aller mest vanskelegstilte kan rekne med å få bustadtilskot.

Søknadsskjema

Retningsliner


Meir informasjon finn du her: www.husbanken.no