AKAN-utvalet i Ullensvang herad

AKAN-utvalet i Ullensvang herad

Generelt

Omtale

AKAN-arbeidet har som føremål å oppretta eit rusfritt arbeidsmiljø, førebyggja/hindra ulykker, sikra kvalitet og eit godt arbeidsmiljø, og hjelpa tilsette som får rusmiddelproblem på eit tidlegst mogleg tidspunkt.

Hovudkontaktane skal:

  • Ha ansvar for at individuelle AKAN-opplegg vert etablerte og oppfølgde, i samarbeid med bedriftshelsetenesta.
  • Medverka til opplæring og informasjon i verksemda.
  • Vera tilgjengeleg for leiarar og kollega som på uformell måte ønskjer råd i forhold til eige eller andre sitt rusproblem.
  • Ha ansvar for rettleiing av personkontaktar
  • Delta i AKAN-utvalet sitt arbeid.

Ta kontakt med medlemmer i AKAN utvalet for meir informasjon.


Sjå og: Mål, organisering og prosedyre for AKAN-arbeid i Ullensvang herad, vedteken i administrasjonsutvalet sak 9/99.

Sjekk også www.akan.no  -   ”det lønner seg”  - last ned og test deg sjølv !

Kontaktinformasjon

Helse- og sosialsjef, tlf 53 67 15 2291 86 72 74

Hovudkontakt på Vestsida :

Karin Skjerveggen Holven, Utneheimen 53 67 13 60

Hovudkontakt på Austsida:

Åse Utby Lutro, Lofthus legekontor, tlf 53 67 13 80