Ergoterapi

Ergoterapi

Skjema

Omtale

Ergoterapeuten
  • Gjev menneske mogelegheit til å leve eit aktivt liv og delta i samfunnet
  • Hjelp til med å finna løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen
  • Kan hjelpa deg til å finna ut  kva som er viktig i livet til ditt, og ynskjer å legge til rette for eit så aktivt liv som mogleg
  • Kan kartleggja dine funksjoner og tilpassa dine aktiviteter og arbeidsvaner
  • Formidlar og tilpassar tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegg dei fysiske omgivnadane i heimen, barnehage/skule og på arbeidsplassen.

Målgruppe

Alle som bur eller oppheld seg i heradet og som har eller risikere å få midlertidige eller varige endringar i utføring av daglege aktivitetar eller deltaking  i samfunnet. Brukar sjølv, pårørande/foreldre og samarbeidspartnarar kan ta kontakt enten munnleg eller skriftleg.

Brosjyrar, dokument ol.

helsenorge.no - ergoterapi
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Hva er viktig i livet ditt? Informasjonsbrosjyre om ergoterapi

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

Kontaktliste for ergoterapeuten i Ullensvang herad

Ergoterapeut Aina Samnøy  tlf: 53 67 10 78  / 901 04 871