Barn 0-6 år med særskilde behov

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Barn med nedsett funksjonsevne skal ha høve til å delta i barnehage som andre barn. Barnehagelova § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpassa tilbodet mellom anna ut fra barnet sitt funksjonsnivå.

Heradet skal sikra at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Heradet si tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendig for at barnet skal nytteggjera seg av barnehageplassen. Plikta gjeld barn med nedsett funksjonsevne som er busett i heradet og som har barnehageplass.

Heradet v/Oppvekst- og kulturkontoret, fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne. Det er foreldra som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod til sitt barn. Barnehagen barnet går i, rettleiar foreldra i utfylling av skjema. Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. ny § 9b.

Barnehagelova §§ 2 og § 19 a-h

Spesialpedagogisk hjelp

Barn i barnehagealder med særskilte behov, kan ha rett til hjelp etter Barnehageloven § 19 a.

Føresette kan henvise til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få ei sakkunnig vurdering, dersom barnet treng hjelp, støtte og tilrettelegging. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjeld uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikkje. Dersom barnet går i barnehage bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Det kan henvisast for vurdering av spesialpedagogisk hjelp heile året.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging:

Utdanningsdirektoratet sin rettleiar: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/

Barnehagelova § 19 a-h: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_6

På Utdanningsdiretkoratet sine sider kan du lesa meir:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/