Søk

Emneord

Avløysartilskot ved sjukdom

Avløysartilskot ved sjukdom

Generelt

Omtale

Når ein gardbrukar er sjuk, kan ein leiga avløysar og få utgiftene refundert etter visse satsar som er rekna ut frå jordbruksproduksjonen på bruket. Husdyrbrukarar kan søkja om sjukeavløysing gjennom heile året, medan hagebruksprodusentar berre kan søkja i onnetida  frå 15. april til 1. oktober.

Målgruppe

(frå Statens Landbruksforvaltning)

Det kan ytes tilskudd ved:

Sykdom i til sammen 365 dager fordelt på de tre siste år. Det er antallet dager søker er sykmeldt som ikke skal overstige 365 dager i løpet av tre år. Dersom en slik periode er benyttet må søker ha vært sammenhengende friskmeldt i 26 uker før det på nytt kan ytes tilskudd til avløsning.

Svangerskap/fødsel for periode der søker mottar fødselspenger. Faren kan søke om tilskudd i 14 dager i forbindelse med fødselen, men da kan ingen av foreldrene benytte ordningen senere i permisjonstiden. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.

Følge av syke barn til sykehus eller spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

 

Dødsfall .

Dette gjelder dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd.

Vilkår for søknad

(frå Statens Landbruksforvaltning)

Det er et vilkår at søker har næringsinntekt fra foretaket på minimum 1/2 G. For 2006 tilsvarer dette kr 29 070 i denne ordningen.

Dersom det er flere berettigede søkere i et foretak, kan bare en av dem få tilskudd for samme periode. Dette gjelder både enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap. Dersom en søker har flere foretak, kan det bare gis tilskudd for ett foretak.