Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Betalingssatsar for borgarleg vigsel i Ullensvang herad

Gjeldande frå 01.01.2018

1. Vigsel utan kostnad

Ullensvang herad tilbyr vigsel utan kostnad for heradet sine innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg, men likevel fyller vilkåra for inngåing av ekteskap i Noreg, Jf ekteskapslova § 12 a. Det er tilstrekkeleg at ein av brudeparet er busett i heradet. Heradet sitt tilbod om borgarleg vigsel gjeld også for utanlandske statsborgarar og for norske statsborgarar som er busett i utlandet. Desse skal heller ikkje betala for tilbodet.

Heradet tek betalt for meirkostnader dersom brudeparet skal vigslast utover fastsett tid (kl 9.00 – 15.30 kvardagar og kl 9.00 – 15.00 dei avtala laurdagane) eller at seremoni og reisetid tek lenger tid enn normalt.

2. Vigsel mot dekking av kostnad

Alle som ynskjer og som oppfyller vilkåra for å kunna inngå ekteskap, kan vigslast i Ullensvang herad. Alle som ikkje er omfatta av punkt 1 ovanfor, må dekka kostnadane ved vigsel sjølv. Heradet tek betalt for faktiske kostnader. Slike kostnader kan vera transport, honorar til vigslar, leige av seremonirom og evt overnatting for vigslaren.

3. Betalingskostnader per 01.10.18

 

Innbyggjar/busett i utlandet

Alle andre

Normal seremoni

Inntil 30 minutt

Utan kostnad

NOK 700,-

Dekkar kostnader til vigslar og føre- og etterarbeid

Seremoni utanom kl 09.00 – 15.30

NOK 500,-

Dekkar ekstra kostnader til vigslar

Nok 700,-

Dekkar ekstra kostnader til vigslar

Leige av seremonirom

Utan kostnad

NOK 300,-

Seremoni i andre lokale

Brudeparet avtalar og dekkar evt kostnad

Brudeparet avtalar og dekkar evt kostnad

Transport til andre lokale, for vigslar

Faktisk kostnad

Faktisk kostnad

Brudeparet skal informerast om evt kostnader i god tid før vigselen.

Betalingssatsane skal regulerast årleg per 1. januar tilsvarande konsumprisindeksen året før.

Informasjon om vigsel i Ullensvang herad

Vigsel 2018 - kalendar