Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Deildo

Deildo

Følgjande periodar skal det være heilt ope (les under om vegstenging i fem veker):

Måndag - torsdag:

 • 05:00-08:30
 • 10:30-10:50
 • 12:45-16:15
 • 17:30-18:00
 • 20:00-00:00

Fredag:

 • 05:00-08:30
 • 10:30-10:50
 • 12:45-00:00

Laurdag:

 • 00:00-08:30
 • 10:30-10:50
 • 12:45-00:00

Sundag:

 • Ope, men stenger natt til mandag 00.00

 

Stengd fem veker i Deildo

Her finn du rutene til skyssbåten og ferrja Utne - Kinsarvik som gjeld medan Deildo er stengt:

Ruter (PDF)

All akuttberedskap (brann, politi og redning) fungerer som normalt.

Nokre justeringar er gjort for å tilpasse seg situasjonen rundt vegstenginga.

Helse:

I perioden vil det være stasjonert ein ambulanse på Lofthus i tillegg til ambulansen i Eidfjord, Voss og Odda.

Ved behov for legevakt etter kontortid vil det for fleire vere aktuelt å få tenester frå Voss i staden for Odda. Dette vert handsama av legevaktstelefonen.

Brann og redning:

Avtale med Odda brannvesen ang. brann og redning dei som bur sør for Deildo.

For dei som bur nord for Deildo er det avtale med Eidfjord og Granvin brannvern.

Innbygjarar i Ullensvang skal forhalda seg til vanlege nødnummer i forhold til akutte situasjonar.

 • Brann: 110
 • Politi : 112 (02 800)
 • Livstruande sjukdom/skade: 113
 • Sjukdom eller skade, ring legevakt: 116117

 

Rv.13 forbi Deildo i Hardanger må stengast i fem veker. Nok eit høgt fjellparti skal sprengjast ned i samband med rassikringsarbeidet på strekninga. 

-Av omsyn til tryggleiken for vegfarande og anleggsarbeidarane er det naudsynt å stengje rv.13 forbi Deildo i fem veker i mars, veke 9-13, fortel byggjeleiar Terje Nesse. Tysdag 24. januar inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om vegstenginga. Møtet vert halde i Sekse Barnehage klokka 18.

Same veg var også stengd mot slutten av 2016, då ein sprengde ned fjellpartiet kalla for «Osten». Denne gong er det eit parti like sør om Geithamrane som skal tas ned.

-Skjæringa er om lag 30 meter høg på det høgaste. Vi veit ikkje omfanget av sikringsarbeida som må utførast før trafikken kan passera forbi staden. Sikringsarbeida må utførast frå vegbana, noko som gjer det umogleg å ha trafikk forbi staden, opplyser Nesse.

Som sist vert det sett inn hurtigbåt mellom Lofthus og Børve i den tida vegen er stengd. Statens vegvesen arbeider også med å få sett inn fleire avgangar i ferjesambandet Kinsarvik-Utne i same periode.

Når vegen likevel er stengd vil entreprenøren nytte høvet til å få unna  anna arbeid som er vanskeleg å få til medan det er trafikk på vegen.