Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 +

  Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019. Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • 1

Emneord

Beredskapskampanje frå DSB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har lansert kampanje for kriseberedskap.

- Les nyhetssaka her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/nyheter-2018/du-er-en-del-av-norges-beredskap/
- Meir informasjon om kampanjen og informasjonsmateriell finn du her: www.dsb.no/egenberedskap
- På www.sikkerhverdag.no finn du oppdaterte råd og konkrete forslag til kva ein alltid bør ha i heimen.
Råda DSB gir, har vore ute på brei høyring og er forankra hos aktuelle myndigheiter.

Offentleg ettersyn, Planprogram – Kommuneplan for Ullensvang kommune

I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om føremålet med arbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behovet for utgreiingar. Du finn planprogrammet her:

http://ullensvang.kommune.no/2018/09/26/offentleg-ettersyn-planprogram-kommuneplan-for-ullensvang-kommune/

FOLKEBADING KINSARVIK SKULE og HAUSO SKULE

Kinsarvik skule: Bassenget er åpent frå og med veke 42, 2018 til og med veke 13, 2019.Bassenget er stengt i skuleferiane.

Tysdag:

17.00 – 18.30 Familiebading m/ føresette tilstades

18.30 – 19.30 Jenter (5. – 10. klasse)

19.30 – 20.30 Damer

Torsdag:

17.00 – 18.30 Familiebading m/ føresette tilstades

18.30 – 19.30 Gutar (5. – 10. klasse)

19.30 – 20.30 Menn

Born: kr 30   Vaksne: kr 50    Honnør: kr 30

Hauso skule, startar opp 8. oktober. Er ope fom v 41 tom v 13 2019. Er stengt i skuleferiar. Pris barn kr 30, vaksne kr 50, honnør kr 30.
 
Måndag:
1630-1830: familiebading
1830-2000: helsebading/pensjonistar
 
Onsdag:
1700-1815: jenter/gutar 4.-7. kl
1830-2030: jenter/gutar 8.-10. kl og damer/menn

Side 10 av 23