Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

Feiing 2017

I år vert det utført feiing i Ullensvang herad. Abonnentar får feievarsel på sms før feiaren kjem. Dei som ikkje får sms får vanleg varsel pr post. Varsel vert sendt til eigar/rekningsmottakar av eigedomen. Du kan sjå kva tlf.nr. som er registrert på deg her:
 Det er huseigar sitt ansvar å ha tilrettelagd tilkomst for feiaren. Steng luker, ventilar og spjeld før feiaren kjem. Feieluker skal vere tilgjengeleg. Ved feiing frå tak skal det vere montert fast godkjend takstige/trinn. Stige til tak skal vere framlagt der det trengs. Har feiaren møtt fram etter varsling, utan å få utført feiing, vert det rekna som utført arbeid og gebyr må betalast. Ta difor straks kontakt med feiaren på tlf.: 917 08 277 for ny avtale dersom dagen ikkje passar.

Meir informasjon om kommunale avgifter finn du her.

Prosjektmidlar til landbruket.

Det er nå opent for å søke om prosjekt tilskot for å styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RULL midlar).
Det kan eksempelvis søkast om midlar til:
· Auke rekruttering til utdanningsprogramma i naturbruk
· Rekruttere inn nye grupper i landbruket
· Betre omdømet til næringa
· Gjere landbruket til ei attraktiv næring for begge kjønn
· Sikre livslang læring for Hordalandsbonden
· Kompetanseprosjekt for bønder som ynskjer å sette i gong med nye næringar

Les meir: Prosjektmidlar til landbruket.

Ullensvang herad søkjer fosterheim/ hybel med tilsyn

Tiltaket er knytt til einslige mindreårige flyktningar som er busett i Ullensvang herad i 2016.

Me søkjer etter dykk som:

 • Har plass og høve til å ta imot ein skuleungdom i omlag eit år anten i fosterheim, eller i eigen hybel/ leiligheit i tilknytning til bustaden.
 • Bur fortrinnsvis på Lofthus eller Kinsarvik.

Me bed Interesserte ta kontakt med Hardanger barnevern v/ Terje Solvi på telefon 97 55 85 11 eller Tenesteleiar for Nav og flyktningtenesta v/ Ingvild Sperrevik på telefon 97 09 87 64.

Godtgjersle etter kommunale satsar for fosterheim.

Side 21 av 23