Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

Paradiset Utne

UTSTILLING PÅ HARDINGART
Åpning 24.Juni kl.14.00

Hva er det som gjør et sted til et paradis? Det skjer for oss alle, vi reiser, opplever nye steder, og så bare oppstår det en følelse av lykke, indre ro, å være i seg selv, og like den personen man er blitt på dette stedet Slik var noe av det Marissa Vidrio opplevde på Utne når hun kom hit i 1983 og fikk jobb på Utne Hotel Hele sitt liv har hun hatt lengselen tilbake til Utne til å få lov til å kjenne denne følelsen igjen, kjenne dette Utne som hun tok med seg i sitt indre når hun drog tilbake til USA. Nå er det kunstneren Marissa vil vise oss sitt drømmested, Utne. Hva har endret seg? Og hvordan viser hun endringen? Hva har skjedd med tenåringen Marissas bilde av Utne, kontra den voksne kvinnen hun er blitt? Kjenner vi oss igjen i det bildet hun har av Utne. Marissa skal være her i en måned og avslutter sitt opphold her med en 10-dagers utstilling som forhåpentligvis gjør noe med oss, og vårt forhold

Kunngjering av reguleringsplan

Ullensvang herad vedtok i møte 15.15.2017 områdereguleringsplan for Hauso med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.

Føremålet med planen er å leggja til rette for utbetring av Hauso skule, ny volleyballhall med naudsynte fleirbruksfunksjonar, trafikksikring og bustadareal.
Plandokumenta er tilgjengelege på nettsida til Ullensvang herad → Plan → Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn.

Randi Karin Tveit
Planleggjar

Utstilling i Nærbutikken på Grimo

Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo.

Utstillinga opnar onsdag 7. juni kl. 17:00.

Musikalsk innslag ved Dina-Helene Terjesen Selvær.

Gratis inngang.

 

Vel møtt til utstilling !

Feiing 2017

I år vert det utført feiing i Ullensvang herad. Abonnentar får feievarsel på sms før feiaren kjem. Dei som ikkje får sms får vanleg varsel pr post. Varsel vert sendt til eigar/rekningsmottakar av eigedomen. Du kan sjå kva tlf.nr. som er registrert på deg her:
 Det er huseigar sitt ansvar å ha tilrettelagd tilkomst for feiaren. Steng luker, ventilar og spjeld før feiaren kjem. Feieluker skal vere tilgjengeleg. Ved feiing frå tak skal det vere montert fast godkjend takstige/trinn. Stige til tak skal vere framlagt der det trengs. Har feiaren møtt fram etter varsling, utan å få utført feiing, vert det rekna som utført arbeid og gebyr må betalast. Ta difor straks kontakt med feiaren på tlf.: 917 08 277 for ny avtale dersom dagen ikkje passar.

Meir informasjon om kommunale avgifter finn du her.

Side 20 av 23