Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • BARNEHAGEPLASS +

  Barnehage - ny plass, permisjon, endring og oppseiing. Søknad skal sendast elektronisk, gå inn på: https://barnehage.visma.no/ullensvang Brukarmanual for søknadsskjema finn du Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

KOKEVARSEL for Kinsarvik vassverk.

På grunn av vedlikehaldsarbeid må vatnet kokast frå i morgon, tysdag 10.10,  kl. 08:00.
Tapp opp godt med drikkevatn. Arbeidet vil sannsynlegvis halde på ut veka. Det vert gjeve ny melding når kokevarselet er oppheva.
Helsing Teknisk

Detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum - Røyse

Ullensvang herad ønskjer å gjere merksam om høyring og offentleg ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum - Røyse.

Plan- og ressursutvalet i Ullensvang vedtok i møte 05.09.2017 i sak 70/2017 å leggja ut reguleringsplan for Lofthus sentrum på høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12 – 10.

Dokumenta er tilgjengeleg på Heradshuset og her.

Høyringsfrist: 17.11.2017

Innspel til planarbeidet skal rettast skriftleg til:

Ullensvang herad, merkast ”Reguleringsplan Lofthus - Røyse”

Sandvikevegen 11,

5780 Kinsarvik

eller e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Kartlegging av friluftslivsområde i heradet

Ullensvang herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål i heradet. Med denne kunnskapen kan heradet betre verna om areal for friluftsliv, og sikra at innbygjarane har moglegheit til å driva eit variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles. 
Ullensvang herad har i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune starta eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsområda i kommunen. Det er eit nasjonalt mål at alle kommunar i Norge skal kartlegga sine friluftslivsområde før 2018. I Hordaland er det 22 kommunar som no er i gang med dette arbeidet. Dette skal bli eit temakart og eit informasjongrunnlag om dagens friluftsaktivitet, som seinare kan bli nytta i relevante samanhengar i lag med andre temakart.

Les meir: Kartlegging av friluftslivsområde i heradet

Side 18 av 23