Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Legena vassverk er på att.

Då er vatnet attende på Elvaflot. Me har funnet lekkasjar i området mellom barnehagen og Dalsbrua. Vassverket er attende i normal drift. Me kjem me ny informasjon når me skal utbetra lekkasjane. Me orsakar for ulemper arbeidet har ført til.

Adresseringsprosjektet i Ullensvang herad

I samband med adresseringsprosjektet i Ullensvang herad reiser Kartverket og heradet namnesak for nokre namn for å få avklart rett skrivemåte før dei vert tekne i bruk i avleidde adressenamn. Kartverket tek samstundes med nokre andre stadnamn som treng avklaring av skrivemåten eller formalisering for offentleg bruk.

Oppstart av namnesak 2017234 - Litlåsen m.fl. - Ullensvang herad(400211) (PDF)

Oppstart av namnesaker i Ullensvang herad(403219) (PDF)

KOKEVARSEL for Kinsarvik vassverk.

På grunn av vedlikehaldsarbeid må vatnet kokast frå i morgon, tysdag 10.10,  kl. 08:00.
Tapp opp godt med drikkevatn. Arbeidet vil sannsynlegvis halde på ut veka. Det vert gjeve ny melding når kokevarselet er oppheva.
Helsing Teknisk

Side 18 av 23