Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogater, til dømes e-sigaretter, må registrera seg innan 31. desember 2017. Kommunen skal føra tilsyn med tobakkssalet. Registreringsplikta omfattar ikkje nettsal.

 Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversikt over:

 • Lovlege salsplassar og grossistar av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
 • Kva salsplassar og grossistar det lovleg kan omsettas tobakksvarer og tobakkssurrogater til og frå.
 • Kva salsplassar og grossistar det skal førast tilsyn med.

Les meir om ordninga her. (helsedirektoratet.no)

Les meir: Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

No er tida inne for å lesa av vassmålaren

Ullensvang herad sender i desember ut varsel om avlesing av vassmålar. Svar på tilsendt SMS. Skriv målarstand utan desimaltal. Avlesingskort vert sendt til dei som systemet ikkje får treff på mobilnummer. Dei som får avlesingskort kan registrera avlesinga på www.leseav.no eller returnere svarslipp til heradet. På leseav.no kan du legge inn mobilnummer som du ynskjer at heradet skal bruka til å varsle på sms ved neste avlesing. Dersom avlesinga ikkje vert utført til fastsett tid, vert eigedomen fakturert for eit ekstragebyr.

For meir info: pdf Info om vassmålar (153 KB)

Vegstenging ved Grimo bru frå 4. desember

Vegstenging pga. ny bru Grimo
Vegen vert stengd rett sør for avkøyrsla til Bergtun (Grimo bru/Råena) frå og med 4. desember og ut januar. Brua skal fornyast og av den grunn vert vegen stengd for all trafikk. Området vert fysisk stengd med byggegjerde. Gåande og syklande må då evt bruka Rv 550.
Ved spørsmål kontakt Bente Bjotveit på tlf: 950 88 757.
Helsing Teknisk

Prosjekt «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder»

Ullensvang Herad starta våren 2017, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune, prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». Prosjektet er styrt av Miljødirektoratet og målsettinga er at alle kommunar i Noreg skal ha gjennomført kartlegginga før 2018.
 
Resultatet av arbeidet er eit temakart som viser dei registrerte friluftsområda og kva bruk områda vert nytta til. Gjennomføring av prosjektet vil mellom anna generere nyttig bakgrunnsinformasjon for sakshandsaming og planlegging i kommunen. Kunnskap om friluftsliv vil òg vere viktig for kommunen når det gjeld prioritering av ressursbruk, tilrettelegging og motivering til friluftslivsaktivitet i lag med andre temakart.
 
Ullensvang herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål, og såleis ta vare på befolkninga sine moglegheiter til å driva eit variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles.
Les meir: Prosjekt «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder»

Brattespevegen, vegstenging

På grunn av arbeid på mur ved Buanes vert vegen stengt mellom 08:00 og 15:30 kvar dag frå og med måndag 27.11.17. Arbeidet er venta å ta 6-7 veker. Det vert ikkje stenging i julaferien. Mogleg omkjøringsveg for mindre kjøretøy er gamle Melandsvegen til Espe. Ved akutte behov for opning ta kontakt med Magnar Instanes på tlf: 91739864. Ved andre spørsmål ta kontakt med Bente Bjotveit på tlf: 95088757.

Helsing teknisk

Gjenbruksbrakka opnar!

Gjenbruksbrakka i Kinsarvik har offisiell opningsdag Torsdag 23. november.

Opningstida er frå 14.00 til 18.00. Det vert sal av kaffi, saft og kaker. Me held til i aktivitetshuset (den tidlegare barnebasen ved Ullensvang Innvandrarsenter). Sjekk ut «Gjenbruksbrakka i Kinsarvik» på facebook for meir informasjon.
Håpar me ser deg der!

Side 17 av 23