Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Forlenga sakshandsamingstid og manglande postliste på nett for kommunen i oppstarten av januar

Kommunesamanslåinga fører til ei rekke endringar i kommunen sine fag- og arkivsystem. Mellom anna vil me ikkje ha anledning til å kunne føre post i ein periode. Samstundes vil matrikkelen (sentralt eigedoms-, adresse- og byggregister) vil vere stengt for samanslåingskommunane.

 

Som ein følgje vert det forlenga sakshandsamingstid innanfor fleire tenester. Spesielt utsette tenester er plan-, bygg- og oppmåligssaker.

Postlista for Ullensvang kommune vil verta tilgjengeleg på nettsida i løpet av januar. Postlistene for Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad vil vera tilgjenglege på dei gamle nettsidene som vil vera lesbare ein periode framover i 2020. Postlistene vil så verta flytta over til Ullensvang kommune si nettside.

Ullensvang kommune ber innbyggarane som vert råka om forståing for situasjonen.