Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Tidlegstemming 2019

Ordinær førehandsstemming startar 12. august, men allereie frå 1. juli kan ein stemme innanriks, såkalla tidlegstemming.

Tidlegstemming gjeld til og med 10. august, det vil seie fram til start av ordinær førehandstemming.

 

Dei ordinere stemmesedlane er ikkje klare ved tidlegstemming, og stemmegjevar må nytte stemmesedlar som berre inneheld namn på dei registrerte politiske partia i Norge. På stemmeseddelen må stemmegjevar merke av for det partiet vedkomande ynskjer å stemme på. Dersom ein ynskjer å stemme på eit parti/gruppe som ikkje står på stemmeseddelen, skriv ein namnet på partiet/gruppa i det blanke feltet på stemmeseddelen.

Ein kan ikkje gjere endringar på stemmeseddelen når ein tidlegstemmer.

Ver merksam på at ikkje alle parti stiller til val i alle fylke.

Dersom du ikkje har høve til å stemme i den ordinære førehandstemmeperioden eller på valdagen, kan du tidlegstemme frå 1. juli på føgjande stader;

 • Biblioteket i Odda rådhus
 • Kommunehuset i Jondal
 • Heradshuset i Kinsarvik

Hugs å ta med legitimasjon ved stemming. Dersom du har mottatt valkort er det fint om du tar det med.