Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Rullering av handlingsplan for idrett- og friluftsliv for perioden 2019 og søknad om tilskot

Spelemidlar - Innspel til nye tiltak til idrett- og friluftsplan 2019

Ullensvang herad skal rullera handlingsplan for idrett- og friluftsliv for perioden 2019. Me ber om innspel frå idrettslag, nærmiljøorganisasjonar og andre om framlegg til nye nærmiljø- eller idrettsanlegg for heradet.

 

Me minner og om høvet til å søkja spelemidlar til ordinære idretts- og friluftsanlegg.
Tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
For nærare informasjon om ordninga: https://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/anlegg/spelemidlar-til-ordinare-idretts--og-friluftsanlegg/

Etter innspela til planen er motteken vil administrasjonen føreta ei prioritering i samråd med idrettsrådet i heradet og planen vil vidare bli handsama av heradstyret i desember. For nærare opplysning ta kontakt med Ullensvang herad 53 67 15 00.

Frist for innsending av framlegg/søknad er 1. oktober 2018

Andre tilskot:

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet – ny søknadsrunde - frist 15. september.
Denne søknadsrunden vil Hordaland Fylkeskommune prioritere søknader knytt til tiltak for å nå éin time fysisk aktivitet kvar dag i grunn- og vidaregåande skule og tiltak knytt til oppstart og vidareutvikling av opne idrettsanlegg for eigenorganisert aktivitet for born og ungdom;
https://www.hordaland.no/nn-NO/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lavterskel-fysisk-aktivitet-for-born-og-ungdom/

Skilting og merking av turløyper - Søknadsfrist 15. september.

Det vert lyst ut 550 000 kr i ekstra søknadsrunde. Søknadar knytt til rundløyper der dette er mogeleg for å auke bruksverdien vert prioritert i denne søknadsrunden. Prosjektmidlane skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka og «Manual – Turskiltprosjektet»;

https://www.hordaland.no/