Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Utbetring av fylkesveg 108 – Husevegen i 2018

Fylkesveg 108 som går frå riksveg 13 og opp til elva ved skytebanen skal utbetrast i løpet av hausten 2018. Arbeidet er venta å starta opp 1. september.

Arbeidet som skal utførast er forsterking av veg kroppen, utbetringar av setningar, nytt rekkverk og utbetring av asfaltdekke. Utover dette vert det lagt nytt dreneringssystem på strekninga. Dette vil bety at brukarane av vegen vil merka at vegen i korte periodar vil væra mindre tilgjengelig. Dette medfører korte stengingar, og eventuell omkøyring. Det er ikkje planlagt for lengre stengingar. Eventuelle stengingar vert varsla på førehand. Me ber og bebuarar og brukara av vegen visa hensyn til anleggsområde i perioden arbeidet pågår og farane knytt til dette.

Dette håpar me vert eit tiltak brukarar og bebuarar langs vegen sett pris på, og ein etterlengta utbetring av vegen.

Prosjektet er planlagt fullført i slutten av desember 2018.

 Kontaktperson for Statens vegvesen:

Byggeleiar, Åsmund Andersen Sekse, tlf. 412 42 571