Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Tilskotsordningar i jordbruket våren 2018

Informasjon om tilskotsordningar i jordbruket våren 2018 i Ullensvang herad.

Søknad om produksjonstilskot i jordbruket – søknadsfrist 15. mars.

 • I 2018 er fristen for å registrera del 1 av søknaden om produksjonstilskot sett til den 15. mars. Du kan starta med å registrera søknaden frå 1. mars, og teljedato er 1. mars. Hugs at søknaden må vera registrert i eSTil innan 15. mars. Denne søknadsomgangen er det berre dei med dyr som treng å registrera søknaden sin. Det er dyretalet den 1. mars som er grunnlaget for utrekning av husdyrtilskot og for storleiken på det som kan refunderast i ordninga «Avløysing ved
  ferie og fritid» for 2018.  Meir informasjon kan du finna på Landbruksdirektoratet sine sider . Du er òg velkomen til å ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål eller treff på andre utfordringar i samband med søknad om produksjonstilskot.

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – søknadsfrist 1. mai.

 • Skal du kunna få tilskot etter SMIL-ordninga, må du oppfylla visse vilkår. M.a. må det vera eit føretak som står som søkjar. På landbrukseigedomen der tiltaket skal utførast, må det føregå ein tilskotsberettiga landbruksproduksjon som oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Du kan sjå forskrifta og anna regelverk, finna søknadskjema mm. her. Det er òg laga ein eigen, lokal «Kommunal tiltaksstrategi» for SMIL-ordninga som gjeld Ullensvang herad. Søknadsfristen for tilskot etter SMIL-ordninga i Ullensvang er 4.april i 2018. Ullensvang herad har fått ei ramme på 420 000 kr til SMIL-ordninga i 2018. Treng du hjelp, er velkomen til å ta kontakt med saksansvarleg på telefon 477 13 576.

Tilskot til drenering 2018 – søknadsfrist 1. juni

 • Det er råd å søkja om tilskot for drenering av innmark. Sjå Fylkesmannen i Hordaland eller Landbruksdirektoratet sine sider, ev. ta kontakt med landbrukskontoret. Me ynskjer søknadane innan 1. juni 2018.