Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt

KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til både innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og private verksmeder. Føremålet med å senda dokumenter frå oss med KS SvarUt, er at det kan gjerast på ein rimeleg, effektiv og sikker måte.

 

KS SvarUt – digital post til innbyggjarar og næringsliv:

 • Brev frå oss i Ullensvang herad til innbyggjar eller næringsliv kjem i meldingsboks i Altinn
 • KS SvarUt registrerer automatisk kven som ikkje opnar det elektroniske brevet innan 2 dagar, og vil då ta brevet ut på papir og senda det som vanleg post.

Slik virkar KS SvarUt i dag:

KS SvarUt tek hand om kravet om samtykke, slik det er sett opp i eForvaltningsforskrifta. Det betyr at mottakar kan velje om han/ho ynskjer å få brev i digital form eller ikkje. Gjennom Altinn vert innbyggjar/næringsliv varsla om at dei har motteke brev frå heradet. Varselet inneheld ei lenke til sjølve brevet. Innbyggjar/næringsliv hentar opp brevet via den tilsendte lenka. KS SvarUt handterar i tillegg avvik, og vert brevet sendt som papirpost. Avvikene er at dokumentet ikkje er lest i Altinn innan ein frist på 2 dagar, eller at sendinga ikkje er påført fødselsnummer/organisasjonsnummer og at mottakar ikkje er registert i Altinn.