Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Ullensvang herad tek i bruk KS SvarUt +

  KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar/herad, fylkeskommunar og offentlege verksemder for å senda digital post frå sakarkiva til Les meir
 • Opningstider jule- og nyttårshelga +

  Legekontor Utne og Lofthus Julaftan og nyttårsaftan stengt Ved øyeblikkelig hjelp: Ta kontakt Legevakt tlf 113 eller 116117 Resepsjon/sentralbord heradshuset Les meir
 • 1

Emneord

Nok eit godt år for Ullensvang !

Førebelse rekneskapstal viser eit overskot på kr 12 mill for Ullensvang herad. Netto driftsresultat er kr 7,6 mill eller 2,0% av brutto driftsinntekter (målsetting 1,75%).

Resultatet i 2017 skuldast hovudsakeleg:

 • Auka rammetilskot og skatteinntekter
 • Auka integreringstilskot flyktningar
 • Lågare pensjonsutgifter
 • God økonomistyring og kostnadskontroll

Kommunane i landet hadde ein skattevekst på 16,5% i desember månad samanlikna med same månad i 2016. Dette ser ut til å ha samanheng med ekstraordinært store uttak av utbyte som følgje av skattereformen. Meirskatteveksten gjer at Ullensvang herad får auka rammetilskot gjennom inntektsutjamninga.

Me har per 31.12.2017 disposisjonsfond på kr 38,5 mill eller 10% av brutto driftsinntekter. Dette er i tråd med målsettinga, og gjer oss godt rusta til å trå inn i ein ny kommune frå 2020.

Rådmannen vil takka alle leiarer og tilsette som har bidrege til eit godt resultat i 2017. Me kjem attende til ytterlegare kommentarar i årsmeldinga for 2017.