Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogater, til dømes e-sigaretter, må registrera seg innan 31. desember 2017. Kommunen skal føra tilsyn med tobakkssalet. Registreringsplikta omfattar ikkje nettsal.

 Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversikt over:

 • Lovlege salsplassar og grossistar av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
 • Kva salsplassar og grossistar det lovleg kan omsettas tobakksvarer og tobakkssurrogater til og frå.
 • Kva salsplassar og grossistar det skal førast tilsyn med.

Les meir om ordninga her. (helsedirektoratet.no)

 

Kommunane skal føre tilsyn med tobakksalet. Me har gjeve Sals- og skjenkekontrollen i Kvam oppdraget med dette. Tilsyn skal førast minst ein gang årleg, og det skal vere to ganger så mange tilsyn som det er salsplassar. Tilsynet vil særleg ta for seg aldersbestemmingar og internkontrollen. Det vert difor oppmoda at verksemda utarbeider internkontroll tobakk slik det skal vere gjort i høve alkohol.

Avgift
Kommunen kan krevje inn ein årleg avgift på 4.500 kroner for faste sal, og 1.200 kroner for einskilde/mellombels sal opp til 30 dagar (t.d. festivalar), jf. §24 i Tobakksalforskriften. Dette skal opp som politisk sak til Ullensvang formannskap i byrjinga av 2018.