Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Grunnundersøkelser i Kinsarvik

I Kinsarvik er det påvist meget høye verdier av den radioaktive gassen radon både i innemiljø og ute. Tidligere undersøkelser har konkludert med at radon i Kinsarvik trekkes ut av porøse løsmasser, som tidligere er kartlagt som morene.

Forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har reist tvil om hva for løsmasser som kan gi så høye radonverdier i hus og de siste to årene har de studert nærmere avsetningene i Kinsarvik. Sommeren 2015 ble det foretatt målinger fra helikopter som viser at bergartene på nordøst siden av dalen viser forhøyet radioaktivitet, som godt kan være kilde for radonproblemene i dalbunnen. Formene i fjellsiden viser at det kan ha gått et fjellskred her. NGU har også studert overflategeologien og indre strukturer i et masstak. Disse undersøkelsene viser at i alle fall deler av dalfyllingen stammer fra et fjellskred og er ikke en moreneavsetning.

NGU ønsker å gå videre med disse undersøkelsene og har planlagt feltarbeid der grunnen skal undersøkes videre med geofysiske målinger. Spørsmål en ønsker å få svar på er: Hvor dypt er det ned til fjell? Hvor store deler av avsetningen kan stamme fra et fjellskred? Når kan dette fjellskredet ha funnet sted? Kunnskapen vil bli brukt til å se om andre områder i Norge kan ha tilsvarende radonproblemer som i Kinsarvik.

Undersøkelsene er planlagt til uke 41. Det blir utført tre forskjellige målinger. Tyngdefeltet vil gi svar på hvor dypt det er ned til fjell. Elektriske målinger og målinger med georadar vil gi informasjon om de forskjellige løsmassene i dalbunnen. Ingen av målingene vil sette spor i terrenget.

Målingene gjennomføres i nært samarbeid med kommunen og grunneiere.

Kontaktpersoner:

Forsker Jan Steinar Rønning, NGU, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den., tlf.: 90 86 11 25
Seniorrådgiver Jan Høst, NGU, Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. tlf.: 90920877