Kartlegging av friluftslivsområde i heradet

Ullensvang herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål i heradet. Med denne kunnskapen kan heradet betre verna om areal for friluftsliv, og sikra at innbygjarane har moglegheit til å driva eit variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles. 
Ullensvang herad har i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune starta eit prosjekt som har som mål å kartlegga alle friluftslivsområda i kommunen. Det er eit nasjonalt mål at alle kommunar i Norge skal kartlegga sine friluftslivsområde før 2018. I Hordaland er det 22 kommunar som no er i gang med dette arbeidet. Dette skal bli eit temakart og eit informasjongrunnlag om dagens friluftsaktivitet, som seinare kan bli nytta i relevante samanhengar i lag med andre temakart.


Målet er at alle skal ha moglegheit til å utøva friluftsaktivitetar utifrå eigne preferansar og ønskjer i Ullensvang. Ein skal kunne kome seg ut i nærmiljøet og naturen generelt, uansett interesse, form eller alder. Ullensvang herad ynskjer difor hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål i kommunen. Me i prosjektgruppa veit at folk sitt med enorm kunnskap om friluftslivet i Ullensvang, og håpar difor at innbyggjarane vil kome med innspel om sine friluftslivs- og nærområde slik at den endelege kartlegginga blir så grundig som råd.

Innspel kan sendast skriftleg til Ullensvang herad, Sandvikevegen 11, 5780 Kinsarvik eller
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 
Merk: «17/587 kartlegging friluftsområde».

Kontaktpersonar: 
Randi Karin Tveit, 53661516
Eva Wiberg, 53661514