Fruktlageret på Utne

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12  vedtok Ullensvang heradsstyre i møte 26.06.2017 detaljreguleringsplan for fruktlageret på Utne, planid 12312016001, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale. Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande fruktlager.

Dokument:

folder Utne fruktlager