Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Fruktlageret på Utne

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12  vedtok Ullensvang heradsstyre i møte 26.06.2017 detaljreguleringsplan for fruktlageret på Utne, planid 12312016001, slik det går fram av plankart, føresegner og planomtale. Føremålet med planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande fruktlager.

Dokument:

folder Utne fruktlager