Kunngjering av reguleringsplan

Ullensvang herad vedtok i møte 15.15.2017 områdereguleringsplan for Hauso med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.

Føremålet med planen er å leggja til rette for utbetring av Hauso skule, ny volleyballhall med naudsynte fleirbruksfunksjonar, trafikksikring og bustadareal.
Plandokumenta er tilgjengelege på nettsida til Ullensvang herad → Plan → Varsel om oppstart, høyring og offentleg ettersyn.

Randi Karin Tveit
Planleggjar