Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Prosjektmidlar til landbruket.

Det er nå opent for å søke om prosjekt tilskot for å styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RULL midlar).
Det kan eksempelvis søkast om midlar til:
· Auke rekruttering til utdanningsprogramma i naturbruk
· Rekruttere inn nye grupper i landbruket
· Betre omdømet til næringa
· Gjere landbruket til ei attraktiv næring for begge kjønn
· Sikre livslang læring for Hordalandsbonden
· Kompetanseprosjekt for bønder som ynskjer å sette i gong med nye næringar


Meir informasjon og forslag til tiltak finn de i Landbruksmelding for Hordaland 2014-2017 og RULL
Lag, organisasjonar, nettverk av aktørar kan søke. Enkeltbønder, eller enkeltføretak kan ikkje søkje på midlane.
Totalramma for 2017 er 1 200 000 kr.
Søknadsfristar for 2017 er 15. april og 15. oktober. Meir informasjon om ordninga ligg her http://www.hordaland.no/nn-NO/naringsutvikling/prioriterte-naringar/rull/
Send inn søknad gjennom www.regionalforvaltning.no.
Kontakt underteikna om det er spørsmål.
Venleg helsing
Heidi Bjønnes Larsen
Spesialrådgjevar
Regional | Seksjon for nærings- og lokalsamfunnsutvikling
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tlf. 996 13 868
www.hordaland.no