Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

I desse dagar kjem trekkfuglane fra Sentral-Europa til Norge. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglene kan bera med seg smitte til Noreg. Mattilsynet vil difor intensivera overvåkinga av villfugl for tidlig å kunna oppdaga når fugleinfluensa kjem til Noreg.
Mattilsynet oppmodar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å informera Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar.
Slik melder du frå:


Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men finner du dette bør du kontakte Mattilsynet:

• Flere (4-5) sjuke/døde ”andefugler” i et begrenset område i nærheten av vann/sjø eller våtmark
• Mange andre døde fugler i ett og samme område
• Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler
• I Rogaland vil vi at folk skal melde fra om alle døde fugler (trenger ikke være 4-5) uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.


Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene.
Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.
Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse. Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Store konsekvenser for tamme fugler
Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.
I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak. Dette kravet gjelder for tamme fugler som befinner seg i følgende områder: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Dersom du har fjørfe og/eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) og bor i disse områdene må du også huske på å registrere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet.