Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Skulekrinsinndeling i Ullensvang herad – vestsida

Forskrift for skulekrinsinndeling i Ullensvang herad – vestsida var oppe som sak i heradsstyret 19.12.16 Det vart gjort fylgjande vedtak:

 

HST- 112/2016 Vedtak:

Vi ber Rådmannen greia ut følgjande i løpet av 2017:
1. Hauso skule skal opprustast med utbetra tilkomst, gymnastikksal/volleyballhall, bygningen sikra mot ev. asbest-ureining og godkjent i samsvar med Folkehelselova - forskrift om miljøretta helsevern.

2. Det vert ikkje teke standpunkt til skulestruktur for Ullensvang vest før det er utarbeidt konkrete, kostnadsrekna og forpliktande opplegg for Vikebygd skulekrins med omsyn til
- SFO-tilbodet
- Etterbruk Vikebygd skule
- Kulturtilboda ( bruken av skulen - uteareal, gymnastikksal, øvingsrom, sløydsal, skulekjøken og møterom)
- Skyssordningar

3. Kvalitetssikra tal for kostnadar/inntening ved ev. endringar i skulestrukturen Ullensvang vest må føreliggja før vedtak.