Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope      09:00 - 14:30

Ekspedisjonen open 09:00 - 14:30

Tlf 53 67 15 00

Fax 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: 5780 KINSARVIK 

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

Emneord

Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga:

Frå 1. mai 2015 skal ingen husstandar betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Maksprisen
for ein barnehageplass i 2017 er 2 730 kroner per månad.

pdf Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid 2017 2018 (139 KB)

pdf Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling og eller gratis kjernetid gjeld frå 01 08 16 (159 KB)

Les meir: Barnehageplass

 

Prosjektmidlar til landbruket.

Det er nå opent for å søke om prosjekt tilskot for å styrke rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RULL midlar).
Det kan eksempelvis søkast om midlar til:
· Auke rekruttering til utdanningsprogramma i naturbruk
· Rekruttere inn nye grupper i landbruket
· Betre omdømet til næringa
· Gjere landbruket til ei attraktiv næring for begge kjønn
· Sikre livslang læring for Hordalandsbonden
· Kompetanseprosjekt for bønder som ynskjer å sette i gong med nye næringar

Les meir: Prosjektmidlar til landbruket.

Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

I desse dagar kjem trekkfuglane fra Sentral-Europa til Norge. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglene kan bera med seg smitte til Noreg. Mattilsynet vil difor intensivera overvåkinga av villfugl for tidlig å kunna oppdaga når fugleinfluensa kjem til Noreg.
Mattilsynet oppmodar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å informera Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar.
Slik melder du frå:

Les meir: Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

Side 1 av 7