Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Kommunereforma +

  Kva gjer me i regionen vår? Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for Les meir
 • Deildo +

  Deildo  Stenging på dagtid: Måndag til torsdag: 08:30-12:45 og 16:15-21:00 Fredag og laurdag: 08:30-12:45 Åpent for gjennomkøyring: 10:30-10:50 17:30-18:00 20:00-20:15 Les meir
 • Lofthus sentrum, utlegging til høyring og offentleg ettersyn +

  Saka gjeld ny utlegging til høyring og offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Lofthus sentrum med planid, 12312014005. Dokument Les meir
 • Adresseringsprosjektet i Ullensvang herad +

  I samband med adresseringsprosjektet i Ullensvang herad reiser Kartverket og heradet namnesak for nokre namn for å få avklart rett Les meir
 • Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 +

  Rådmannen la i dag fram budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Les meir
 • Deildo i jula. +

  Anlegget tek joleferie i veke 51 og 52. Det vil vere fri ferdsel gjennom anlegget frå torsdag 14/12 kl. 12:45 Les meir
 • 1

Emneord

Julekorga på Spar

Mulighetsprosjektet ved Nav Ullensvang har i år inngått eit samarbeid med Spar Kinsarvik der dei som ynskjer det kan gje matvarer, julegåver og anna til dei som treng det til jul. I samband med innsamlinga har folk gjeve mellom anna mat, julegåver, julepynt, julegodt, gåvekort og ved.

Dei som ynskjer hjelp frå julekorga kan ta kontakt med:

Sjukepleiar Grace V Steingildra telefon 90 12 62 98

Prosjektleiar levekårsprosjektet Irene Gautestad telefon 90 54 63 37

Alle førespurnader om hjelp frå julekorga vert behandla konfidensielt, og kontaktpersonane for julekorga har teieplikt om alle førespurnader som kjem inn.

Takk til alle som bidreg til julekorga!

Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogater, til dømes e-sigaretter, må registrera seg innan 31. desember 2017. Kommunen skal føra tilsyn med tobakkssalet. Registreringsplikta omfattar ikkje nettsal.

 Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversikt over:

 • Lovlege salsplassar og grossistar av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
 • Kva salsplassar og grossistar det lovleg kan omsettas tobakksvarer og tobakkssurrogater til og frå.
 • Kva salsplassar og grossistar det skal førast tilsyn med.

Les meir om ordninga her. (helsedirektoratet.no)

Les meir: Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Deildo i jula.

Anlegget tek joleferie i veke 51 og 52.
Det vil vere fri ferdsel gjennom anlegget frå torsdag 14/12 kl. 12:45 til måndag 1/1 kl. 23:30, då vegen vert nattestengt.
Det kan bli periodar med manuell dirigering pga. vegvedlikehald.
 
Me ynskjer alle ei riktig god jol og godt nyttår!

No er tida inne for å lesa av vassmålaren

Ullensvang herad sender i desember ut varsel om avlesing av vassmålar. Svar på tilsendt SMS. Skriv målarstand utan desimaltal. Avlesingskort vert sendt til dei som systemet ikkje får treff på mobilnummer. Dei som får avlesingskort kan registrera avlesinga på www.leseav.no eller returnere svarslipp til heradet. På leseav.no kan du legge inn mobilnummer som du ynskjer at heradet skal bruka til å varsle på sms ved neste avlesing. Dersom avlesinga ikkje vert utført til fastsett tid, vert eigedomen fakturert for eit ekstragebyr.

For meir info: pdf Info om vassmålar (153 KB)

Vegstenging ved Grimo bru frå 4. desember

Vegstenging pga. ny bru Grimo
Vegen vert stengd rett sør for avkøyrsla til Bergtun (Grimo bru/Råena) frå og med 4. desember og ut januar. Brua skal fornyast og av den grunn vert vegen stengd for all trafikk. Området vert fysisk stengd med byggegjerde. Gåande og syklande må då evt bruka Rv 550.
Ved spørsmål kontakt Bente Bjotveit på tlf: 950 88 757.
Helsing Teknisk

Prosjekt «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder»

Ullensvang Herad starta våren 2017, i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og Hordaland Fylkeskommune, prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». Prosjektet er styrt av Miljødirektoratet og målsettinga er at alle kommunar i Noreg skal ha gjennomført kartlegginga før 2018.
 
Resultatet av arbeidet er eit temakart som viser dei registrerte friluftsområda og kva bruk områda vert nytta til. Gjennomføring av prosjektet vil mellom anna generere nyttig bakgrunnsinformasjon for sakshandsaming og planlegging i kommunen. Kunnskap om friluftsliv vil òg vere viktig for kommunen når det gjeld prioritering av ressursbruk, tilrettelegging og motivering til friluftslivsaktivitet i lag med andre temakart.
 
Ullensvang herad ynskjer hjelp frå friluftsinteresserte innbyggjarar for å auka kunnskapen om område nytta til friluftslivsføremål, og såleis ta vare på befolkninga sine moglegheiter til å driva eit variert friluftsliv, både i nærmiljøet og i naturen elles.
Les meir: Prosjekt «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder»

Side 1 av 9