Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Les meir
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Les meir
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Les meir
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Les meir
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Les meir
 • 1

Emneord

JOLASTENGT BIBLIOTEK

F.o.m. 23. desember og med ordinære opningstider frå torsdag 2. januar.

Riktig god jol og godt nytt år!

The Library is closed from the 23rd of December and opens from the 2nd of January.

All the best for the new year!

Kunngjering av tilskotsordning

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020

Frivillige organisasjonar, private aktørar eller offentlige instansar kan søkja om tilskot til tiltak som skal motverka barnefattigdom innan 13 desember 2019. 

Målet er at tilskotsordninga skal vera eit verkemiddel for at fleire born og unge kan delta på viktige sosiale arenaer som ferie og fritidsaktivitetar uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Meir informasjon finn du her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Ingvild Sperrevik, knutepunktfunksjon, Ullensvang kommune

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. 

Mobil: 97 09 87 64

Melding oppstart detaljreguleringsplan brannsatsjon Aust

I medhald med Plan- og bygningslova § 12-8 varslar Norconsult AS på vegne av Ullensvang herad, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av ny brannstasjon samlokalisert med utsalsplass for frukt og bær og innpassing av to naust. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengeleg i Ullensvang herad, på kommunen si nettside og på www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.

Me ber om at innspel til planarbeidet vert sendt innan 16.12.2019 til:

Norconsult AS, Skulegata 11A, 5700 Voss

E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Tlf: 932 93 190

UV i serie Kinsarvik og Syreflot vassverk - framdrift

Forventa framdrift for å få UV i serie, og dermed kunne sløyfe permanent kloring er slik:

 • Kinsarvik vassverk: Kontrakt med entreprenør før nyttår. Oppstart i januar 2020. Ferdigstillelse februar-mars 2020.
 • Syreflot vassverk: Lage skisseprosjekt i nov 2019 - februar 2020. Anbod ut i april 2020. Oppstart sommar 2020. Ferdig haust 2020.

Spørsmål kan rettast til: Torstein Backer-Owe, epost: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den., tlf 97 55 86 01

OBS! Avlesing av vassmålarar 2019 og endring av forfallsdato kommunale eigedomsgebyr

(vatn, avløp, slam, feiing, renovasjon og eigedomsskatt)

På grunn av kommunesamanslåing vert forbruket av vatn og avløp stipulert i 2019 for dei som har vassmålar. Du treng altså ikkje rapportera inn vassmålarstand til kommunen i desember 2019. Har du spørsmål eller ynskjer rundt dette, ta kontakt med Odda kommune v/ Kari Selje tlf. 948 27 477 eller Ullensvang herad v/ Trude Osmo tlf. 906 34 760. Jondal kommune har lest av vassmålarar og er ferdig fakturert.

Det vert endring på forfallsdato på kommunale eigedomsgebyr i Odda kommune på grunn av overgang til nytt system. Forfallsdato vert flytta frå 20. desember til 2. desember! Siste faktura i Ullensvang herad går som vanleg med forfall 20. november.

Side 1 av 23