Kontaktopplysningar

Ullensvang herad

Sentralbord ope 09:00 - 14:30

Ekspedisjonen ope 09:00 - 14:30

Tlf: 53 67 15 00

Fax: 53 67 15 81

Viktige telefonar

postmottak@ullensvang.herad.no

Post: Sandvikevegen 11, 5780 KINSARVIK

Org. nummer 964 967 903

Søk

Framheva saker

 • Nye Ullensvang kommune +

  Ullensvang kommune har fått eigen nettstad!   Du finn den her:http://www.ullensvang.kommune.no Read More
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 +

  Her finn du budsjett, gebyrregulativ for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2021.  pdfØkoplan budsjett 2019 2022 HST (1.11 MB)  pdfGebyrregulativ 2019 (514 Read More
 • Informasjon om vigsel i Ullensvang herad +

  Borgarleg vigsel i Ullensvang herad Frå 01.01.2018 overtek kommunane ansvaret for borgarlege vigslar i Noreg. Informasjonen i skrivet utdjupar Ullensvang Read More
 • Høyring - Hovudplan Vassforsyning / Hovudplan avlaup. +

  Ullensvang herad har vedteke å leggje utkast til hovudplanar for høvesvis vassforsyning og avlaup ut til høyring og offentleg ettersyn. Read More
 • Målesesongen for radon startar 15.10 og varer til 15.04 +

  Har du trong for/ eller ynskje om å måle radon i bustaden din? Det kan vera som dokumentasjon for ferdigattest Read More
 • 1

Emneord

Ullensvang innvandrarsenter

Ullensvang innvandrarsenter

Generelt

Omtale

Ullensvang innvandrarsenter er samansett av vaksenopplæring for minoritetsspråklege (VO) og NAV-flyktning.

 Kontaktinformajon

 • Flyktningetenesta, Leiar: Ingvild Sperrevik
 • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
 • Telefon flyktningtenesta: 53 66 69 02
 • Vaksenopplæringa: Leiar: Berit Leigland
 • E-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
 • Telefon Vaksenopplæringa: 53 66 21 90 / 970 16 214

 

Vaksenopplæringa

Skjema

pdf Vaksenopplæring Ullensvang søknadsskjema (184 KB)

 

Om vaksenopplæringa

Norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar.

Undervisninga held til i skulebygget ved Ullensvang innvandrarsenter i Kinsarvik.  Vaksenopplæringa fylgjer skuleruta for grunnskulen i heradet.

Vaksne innvandrarar med opphaldsløyve som gjev grunnlag for busetjingsløyve, har rett og plikt til 550 timar opplæring i norsk og 50 timar samfunnsfag. Dei som har trong for meir opplæring, kan få opptil 2 450 timar i tillegg. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrarar er lovfesta frå 1. september 2005.

Les meir:  www.imdi.no, www.udi.no, og introduksjonslova http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html (kapittel 4).

Arbeidsinnvandrarar betalar kr 70,- per time.

Det overordna målet for opplæringa i norsk og samfunnsfag er å styrkja innvandrarane sine føresetnader til å kunna delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Alle deltakarar med rett og plikt til undervisning skal ha sin individuelle plan. Planen skal tilpassast den einskilde sine ressursar og kompetanse. Planen skal utarbeidast i samarbeid med deltakaren.

Undervisninga fylgjer «Læreplan i norsk og samfunnsfag». Les meir: www.vox.no

For deltakarane er det viktig å kunna dokumentera norskkunnskapane sine, og alle må gjennomføra obligatorisk prøve i norsk (munnleg og skriftleg) og samfunnskunnskap.

Dei som skal søkje norsk statsborgarskap må avleggje statsborgarprøven om dei ikkje har teke samf.kunnskapsprøven på norsk tidlegare.

Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no/statsborgerproven/

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!

 

 Flyktningtenesta

Flyktningtenesta arbeider med å busetja flyktningar etter avtale mellom heradet og IMDi, www.imdi.no .  Staten betaler integreringstilskot for flyktningane i ein periode på fem år. Tilskotet skal m.a. dekkja utgifter til etablering, kvalifisering og integrering.  Tenesta utfører arbeidet sitt i samsvar med politiske vedtak og retningsliner gjort av heradet, samt etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, introduksjonslova sjå:  http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html

Kven som vert busette

Dei som vert busette kan vera overføringsflyktningar (kvoteflyktningar) som er utplukka av FN.  Desse kjem som oftast direkte til busetjingskommunen frå den opphaldsstaden i utlandet dei har vore medan FN har handsama saka deira. Desse er såleis ikkje innom noko anna offentleg system i Noreg før dei vert busette, eller det kan også vera personar som har budd i eit asylmottak som har fått opphaldsløyve i riket.  Desse kjem då til oss frå vedkomande asylmottak.  I tillegg kjem også personar som får opphald på såkalla familiesameining med relaterte personar som allereie bur her, t.d. med ektefelle eller born.

Sakshandsaming

Tenesta har ansvar for sakshandsaminga som m.a. fører til vedtaka som er grunnlag for tildeling av bustad, innbu, utstyr og klede i etableringsfasen, samt for sakshandsaminga etter introduksjonslova.

Introduksjonsprogram

I fylgje introduksjonslova er det obligatorisk for kommunane å leggja til rette for at flyktningane tek del i eit introduksjonsprogram.  Tenesta har ansvar for å leggje til rette for introduksjonsprogrammet for nykomne flyktningar og for å gjennomføra  programmet.  Programmet er eit to-årig heildags og heilårleg program.  Den einskilde deltakar skal ha ein individuell plan for framdrifta i programmet. Tenesta gjev råd og rettleiing til flyktningane.  Programmet vert gjennomført i tett samarbeid med vaksenopplæringa.


Introduksjonsstønad

Etter lova har deltakarane i programmet rett til introduksjonsstønad. Stønaden er på 2 G (G  er grunnbeløpet i folketrygda).  Er deltakaren under 25 år, vert stønaden redusert til 2/3.  Programmet er tilpassa reglane i arbeidslivet, og stønaden vert redusert ved ugyldig fråvær. Stønaden er skattepliktig, men fører ikkje til trygderettar.

Språkpraksis

Etter ei tid prøver me å få programdeltakarane ut på ein lokal arbeidsplass i ein språkpraksisplass.  Dette skjer i samarbeid med vaksenopplæringa .  Føremålet med ein slik praksisperiode er at deltakarane skal få kjennskap til ein norsk arbeidsplass og få øving i norsk.

Mål

Målet er at flyktningane skal ha fått grunnleggjande kunnskapar og kvalifikasjonar etter fullført program, slik at dei kan koma ut i eige inntektsgjevande arbeid eller i vidare utdanning.